Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar GooiFoto: Wasmeer bij Hilversum, een van de vele mooie bestemmingen van onze wandelingen.
Ga ook eens met de natuurwacht op pad


 ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN 

17 oktober 2016: Steun het Nationaal Park Heuvelrug

Een vraag van staatssecretaris Economische Zaken, Martijn van Dam:
"Wat is ons  mooiste, meest unieke en bijzondere natuurgebied of landschap? Waar kun je onze geschiedenis het best lezen én beleven? Welk gebied kan de waardering van de natuur in heel Nederland op een hoger plan tillen en publiek uit de hele wereld trekken?"

Een lid van de VVG denkt hierbij direct aan het Gooi! En dit maakt deel uit van een heuvelrug, die loopt van de Grebbeberg tot aan het Gooimeer. Letterlijk eeuwenoud, gevormd in de laatste ijstijd. Zou het niet geweldig zijn hier één groot Nationaal Park van te maken, met 20.000 hectare aaneengesloten natuur?

Tot 31 oktober kunt u uw stem uitbrengen, bezorg het project van uw keuze een bijdrage van het ministerie van €100.000 en draag bij aan de vorming van een Nationaal Park van wereldklasse.
Zie ook ons nieuwsitem van 11 september.


1 oktober 2016: Voorgenomen wijziging van de statuten

De feitelijke werkzaamheden van de VVG sluiten niet meer helemaal aan bij de omschrijving in de statuten. Een aantal elementen ontbreken, zoals duurzaamheid, aandacht voor cultureel erfgoed en het geven van voorlichting en educatie. Het is wenselijk in de doelomschrijving bepalingen op te nemen die een betere kans geven om als procespartij erkend te worden en uiteraard moeten wij voldoen aan voorwaarden van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), die nu geheel ontbreken. 
Het bestuur stelt om deze redenen voor om de statuten aan te passen en heeft een eerste stap gezet met een nieuwe formulering van de doelstelling en de wijze waarop de VVG tracht dit doel te bereiken. Een tweede stap zal zijn het opstellen van geheel nieuwe statuten en het voornemen is om dit in de ledenvergadering 2017 ter vaststelling aan de leden voor te leggen.

Een voorstel voor een nieuwe doelomschrijving luidt;
De vereniging heeft als doel het bijzondere eigen karakter van de natuur, de landschappelijke en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed in het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te beschermen en om duurzame ontwikkeling van het gebied te bevorderen, om dit met al zijn bijzondere kwaliteiten door te kunnen geven aan volgende generaties. De gehele tekst van het voorstel vindt u hier.  
Het bestuur staat uiteraard nu al open voor reacties en suggesties  van leden.


11 september 2016: Buitenkunst op erfgoedplekken in Naarden-Vesting - Uitnodiging

In de maanden september en oktober gaan leerlingen van het Wellantcollege in Naarden aan de slag met een kunstproject over hun eigen omgeving. Dit leuke inititiatief wordt ondersteund door de VVG. Alle leden van de VVG zijn voor de expositie op 13 oktober uitgenodigd (19 - 20 uur). Meer informatie is in de uitnodiging te vinden.


11 september 2016: 'Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl` van start.

Op 7 september werd op een mooie locatie in het nieuwe natuurgebied Park Vliegbasis Soesterberg een bijeenkomst gehouden om de start van het ‘Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl’ te markeren. Dit nationaal park gaat het gehele gebied van de Utrechtse Heuvelrug omvatten, dus van het Gooimeer tot de Grebbeberg.

Er was een brede vertegenwoordiging van bestuurders, ambtenaren, grondeigenaren, terreinbeheerders, ondernemers en andere geïnteresseerden en belanghebbenden, waaronder ook een VVG-vertegenwoordiging  In de onderlinge gesprekken en tijdens de forumdiscussie bleek dat de meningen over nut en noodzaak op enkele punten wat uiteen lopen; vooral de landgoedeigenaren en terreinbeheerders zien in de (her)nieuwde samenwerking in een groter Nationaal Park ( ten opzichte van het huidige NP ten zuiden de A28) (nog) niet direct de oplossing van hun problemen ( zoals de financiering van het natuur en recreatiebeheer) . De Gooise vertegenwoordiging in het forum, de heer Roest (namens de Gooise gemeenten) en mevrouw Heerschop (GNR) gaven aan vooral voordelen te zien voor het Gooi (bv toeristische ontwikkeling) en de Gooise natuur. Een mening die de VVG kunnen delen. Uit de afsluitende opmerkingen van de gedeputeerden van Utrecht en Noord-Holland bleek dat dit initiatief als het hen ligt een succes wordt.

 
Deze documenten geven meer informatie over de plannen en de achtergronden:

9 augustus 2016: Najaarswandelingen bekend van de Goois Natuurwacht.

Voor de wandelaars is er weer een interessant aanbod van de Gooise Natuurwacht beschikbaar. Voor iedereen zijn er wel wandelingen. Er gaan excursies naar de landgoederen, bossen en vennen en de Gooimeerkust. Ook de dieren worden niet vergeten. Zie bijvoorbeeld de eerste excursie op 16 september die op zoek gaat naar reeën op de Westerheide.

Voor het volledige programma zie Op Pad.


8 juli 2016: Blaricum aan Zee door Provincie afgewezen

Het Voorland van de Stichtse Brug bestaat uit een zeer kwetsbaar natuurgebied en een surfstrand. De gemeente Blaricum wil hier al lang recreatie ontwikkelen. Het eerste plan was een jachthaven, het huidige plan is de aanleg van een Scandinavisch dorpje in het water met horeca en winkels: “Blaricum aan Zee”. 

Medio maart heeft de VVG  de raad van Blaricum laten weten grote bezwaren te hebben tegen deze plannen. De VVG deed dat op basis van de uitkomsten van het rapport dat samen met de KNNV (Kon. Ned. Ver. voor Veldbiologie) afd. Het Gooi, het IVN Gooi e.o. en de Vogelwerkgroep Het Gooi is opgesteld. Dat rapport is in het voorjaar  aangeboden aan de raad, de provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder van dit natuurgebied. De VVG heeft de gemeente en provincie er op gewezen dat dit bijzondere gebied met een geheel eigen flora en fauna deel uitmaakt van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en daarmee een bijzondere bescherming heeft.

De (provinciale)wet regelt de bescherming van een NNN-gebied in het geval dat er bij ruimte ontwikkelingen significant negatieve effecten op het netwerk zijn te verwachten. Het rapport van Royal Haskoning DHV - dat de initiatiefnemers zelf hebben laten opstellen - komt tot de conclusie dat er negatieve effecten op het netwerk zijn. In de ogen van de Provincie zijn deze ook significant. Het meer bebouwde deel van het project ligt weliswaar op een nieuw opgespoten landtong in het water, maar de aanleg van de erbij behorende parkeerplaatsen en aanzienlijk grotere verkeersstromen in en door het NNN gebied zijn onafwendbaar; dat gaat direct ten koste van het leefgebied van zeldzame en beschermde plantensoorten. Een verzwaring van de inbreuk op de leefomstandigheden van soorten is ook de toename door dag-en nachtgebruik, ook 's winters, met licht en lawaai en de veel grotere aantallen mensen dan nu het geval is die het terrein gaan betreden.

Nieuwe activiteiten in NNN gebieden zijn op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) uitsluitend toegestaan indien: 1. er sprake is van een groot openbaar belang, EN 2. er geen reële alternatieven zijn EN 3. negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt of gecompenseerd. De Raad van State heeft bepaald dat recreatie nooit een groot openbaar belang kan zijn. De provincie komt aan de overige punten dus niet eens toe. De gemeente Blaricum wil nog proberen aan te tonen dat dit belang er wel is, ondermeer om dat het zou zijn toegezegd aan de bewoners van de Blaricummermeent. De VVG zal deze discussie kritisch blijven volgen en gaat er van uit dat de gemeente haar afspraak zal nakomen om de VVG daartoe in de gelegenheid te stellen. Tot nu toe heeft de VVG een rol op afstand gehad.

Conclusie: Het plan veroorzaakt significant negatieve effecten op de natuurwaarden van het Voorland en er is geen uitzondering die dit toestaat. De provincie kon dus op basis van de regels van de PRV niet tot een andere conclusie komen dat het plan Blaricum aan Zee en alle daarmee vergelijkbare plannen onhaalbaar zijn.
De VVG wil verder betrokken blijven bij beheersvraagstukken rond het terrein, waaronder het surfstrand, en zal overleg hebben met eigenaar Staats Bosbeheer over de daartoe te maken afspraken met de gemeente.
Zie voor de volledige reactie van de VVG, het ecologische rapport en relevante brieven ons speerpuntdossier Blaricum/Voorland Stichtse Brug


8 juli 2016: Hier maakt men natuur!

Als u dit bord ziet is de kans groot dat u ook grote graafmachines ziet en een eindeloze rij vrachtwagens die de bovenlaag van de grond afvoeren. Ook is de kans groot dat hiermee enkele vroeger zo nuttige en mooie weilanden worden herschapen in een drassig landschap met riet en vogels. Hier wordt natuur gemaakt.

In de jaren na de oorlog vond men dat improductieve natuur maar beter nuttig gemaakt kon worden. Het Naardermeer werd bijna een vuilnisbelt, dat ging gelukkig niet door. Maar de omliggende gronden werden wel grasgroen weiland, met koeien als productiemiddel. Dankzij Natuurmonumenten werden deze weilanden recent landschappelijk weer bij het meer getrokken. De tegenstand van de boeren en vele natuurliefhebbers was verklaarbaar. Het verwoesten van de weilanden ging hen ter harte. Maar nog meer mensen genieten nu van de nieuw geschapen natuur.

Kap van bossen ten behoeve van palmolieplantages in Indonesië en teakhout in Costa Rica wijzen wij af. Stel je je eens voor dat een mooi stuk hei van het GNR wordt vervangen door vergelijkbare keurig rechte rijen productiebos. Maar rond 1950 deden wij dat volop. Vele hectaren rechte rijen bomen werden geplant, wachtend op hun nieuwe bestemming als timmerhout. Bijvoorbeeld de Hoorneboeg. Zijn deze bossen nu saai of mooi? Het is niet onbegrijpelijk dat er protesten zijn om dit bos te kappen om er daarna weer een veel meer open en “natuurlijker” gebied van te maken. Hier maakt men weer natuur!

Maar het belang bij de natuurverbinding Hoorneboeg is niet lokaal, maar provinciegrensoverschrijdend. Er zijn een aantal nieuwe ecoducten in het Gooi gerealiseerd. Deze maken deel uit van een veel groter  plan in samenhang met de Utrechtse Heuvelrug. Daarmee worden de leefgebieden van veel kwetsbare soorten vergroot en daarmee de kans op hun overleven. Maar dat heeft alleen zin als deze dieren van het ene gebied naar het andere kunnen lopen. En bij de Hoorneboeg zit daar nou net een groot bos, waar een verbinding tussen twee beschermde heidegebieden zou moeten zijn.

De VVG is bijna altijd tegen de kap van bomen, waar ze ook staan. Maar de kap bij de Hoorneboeg is een onderdeel van een goed en zorgvuldig plan. Er is nu vanwege alle commotie een jaar uitstel. Uiteraard zullen wij het plan waar nodig kritisch volgen om onnodige kaalslag te voorkomen. Maar wij vertrouwen er op dat het uiteindelijke resultaat schitterend zal zijn, in het belang van dier en mens.
Voor meer informatie zie ons speerpuntdossier Hilversum/Hoorneboeg Natuurverbinding en de volgende bijlagen:


29 mei 2016 Opinie: Mistige verdienmodellen bij het GNR

Het transitieplan stelt dat uiterlijk in 2018 aanpassingen van het GNR nodig zijn “wegens veranderde economische omstandigheden”. Mooie woorden voor de door de participanten gewenste bezuinigingen. Dwars tegen de trend in moet er meer geld in het GNR worden gepompt, de door Adriani genoemde extra investeringen om de Ecologische Hoofdstructuur compleet te maken worden in het transitieplan nog niet eens meegerekend. Zoals altijd moeten de burger en het bedrijfsleven het gat maar opvullen. Meer leden, meer donaties en economische exploitatie van de natuur zijn de trefwoorden.
In het transitieplan staat dat het GNR zich gaat positioneren, profileren, zich aan de eisen van de tijd aanpast, weerbaarder wordt en randvoorwaarden gaat scheppen voor een solide financiering. Maar het echte plan, de concrete invulling moet nog komen. 
Het vonnis van de HR waardoor Amsterdam er niet zomaar uit kan en waardoor ook de provincie niet meer zomaar haar bijdrage kan bevriezen zijn een goede steun in de rug. Maar “meer geld” is een mistig doel. Het begint bij een duidelijk geformuleerde visie, daaruit vloeit een concreet financieel plan. De VVG roep de nieuwe voorzitter van het GNR op de leden van het dagelijks bestuur van het GNR hierbij te helpen en de leden van het dagelijks bestuur (gemeenten en provincie) om de politieke belangen even opzij te zetten en hun verantwoordelijkheid als eigenaar van het GNR te nemen.
Zie ook het artikel in de Gooi en Eemlander van  26 mei 2016 en het betreffende speerpuntdossier


22 april 2016 VVG doet mee met de Maatschappelijke beursvloer te Hilversum op 14-04-2016

De Vrienden van ’t Gooi nam met 90 andere organisaties deel aan de tweede Maatschappelijke beursvloer te Hilversum. Hoe werkt zo’n beursvloer ? De deelnemers bedenken wat ze te bieden hebben en wat ze nodig hebben. Als beide partijen iets voor elkaar kunnen betekenen en er is sprake van een win-win situatie, komt een match tot stand. Edwin Klomp en Hans Hoes hadden al snel de smaak te pakken en kwamen tot wel 6 matches in anderhalf uur tijd. De matches werden beschreven in een contract, door de notaris mede ondertekend, en zullen binnenkort via mail verspreid worden. Opvallend dat veel Hilversumse maatschappelijke organisaties de VVG niet kennen. De ‘matches’ die we maakten kunnen onze bekendheid in Hilversum e.o. vergroten. We krijgen het komend jaar tijdens ledenbijeenkomsten 2 x de catering verzorgd, er worden een tweetal artikelen voor ons tijdschrift geschreven over het thema duurzaamheid (één over het repaircafé en één duurzaam bodemlevenbeheer), we gaan deelnemen aan de digitale buurtnetwerken en Karel Eigenraam houdt voor ons een lezing over duurzaam bodembeheer (de microben het mos laten opeten/bestrijden i.p.v. pesticiden). Hij wil dit ook inbrengen in onze werkgroep ‘duurzaamheid’. Als tegenprestaties gaat de VVG zich inzetten voor het behoud van de Hoorneboegse Heide, deelnemen aan het digitale buurtnetwerk (alternatief voor en/of uitbreiding van Facebook), vrijwilligers werven voor het repaircafé en een tweetal wandelingen houden. Kortom in 2 uur kennis contacten gelegd en kennis gemaakt met een 6 tal organisaties, die je niet zo snel tegenkomt. Het is geen RO, maar maakt wel het bestaan van de VVG verder bekend en iedereen die je spreekt deelt onze doelstelling. De folder werd ruim verspreid en een aantal mensen zegden toe lid van de VVG te worden.


19 april 2016: Hoge Raad bepaalt dat Amsterdam niet uit het GNR mag treden

Amsterdam is naast de Provincie en de Gooise gemeenten participant in het GNR. Zij draagt 10% bij in het exploitatie tekort, een bedrag van € 173.000. Amsterdam heeft de overeenkomst opgezegd en een procedure hierover bij het gerechtshof in Amsterdam gewonnen. De Hoge Raad heeft op 15 april 2016 in hoger beroep uitspraak gedaan en komt tot de volgende conclusies:
De participanten hebben in 1932 gezamenlijk het GNR opgericht. De statuten zijn in 1991 herzien. Vast is gelegd dat de natuurterreinen van het GNR “ ten eeuwigen dage” ongeschonden als natuurreservaat behouden moeten blijven en dat de participanten - waaronder Amsterdam - daaraan een bijdrage leveren, zonder de mogelijkheid om af te haken. In 1992 is de hoogte van de bijdrageverplichting in een aparte bij de statuten behorende participantenovereenkomst vastgelegd. De samenwerking kan volgens de Hoge Raad niet worden verbroken door eenzijdige opzegging van deze overeenkomst. Dat kan wel door een statutenwijziging met twee/derde meerderheid. De hoogte van de bijdrage staat wel ter discussie. Partijen hebben afgesproken dat er een mogelijkheid is voor nader beraad. De Hoge Raad verwijst het geding voor een laatste kans van Amsterdam naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.

De VVG is blij met deze uitspraak, maar waarschuwt dat de problemen van het GNR hiermee nog niet zijn opgelost! Net als het GNR is de VVG voorstander om met Amsterdam in overleg te treden over de consequenties.
Zie ook de volledige uitspraak van de Hoge Raad en ons speerpuntdossier: toekomst GNR


14 april 2016: De grote verrassing van de jaarvergadering: Ridder Johan

Onze voorzitter Johan Jorritsma werd tijdens het leiden van de jaarvergadering op 13 april 2016 onderbroken door Burgemeester Joan de Zwart uit Blaricum. Tot zijn grote verrassing werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De burgemeester getypeerde Johan als een ervaren bestuurder, verbindend mens en tevens vakman op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Deze eigenschappen en kwaliteiten heeft hij onbaatzuchtig ingezet voor de samenleving.

Johan was van 2000 tot 2010 raadslid voor de PvdA. In deze periode was hij ook bestuurslid en daarna vicevoorzitter van de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR). Hij is voorvechter van het natuurbehoud in de Gooi- en Vechtstreek en Eemland en zet zich hiervoor met hart en ziel in.
Bij de Stichting Second Chance Foundation was Johan van 2005 tot 2009 actief als bestuurslid. Mede door zijn inzet is er een instructiefilm gemaakt ten behoeve van zorgverleners in de palliatieve zorg.

De leden van de VVG feliciteren hem van harte. Zij waarderen hem enorm voor zijn inzet, betrokkenheid en kundigheid en zijn er trots nu een echte ridder als voorzitter te hebben!

 

foto's: Erik van Wijland en Belnieuws


29april 2016: Uitreiking Emil Ludenpenning en de  E. Ludenlezing

Vier organisaties, Foto E. van Wijlandde Stichting Stad en Lande van Gooiland, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat, hebben de jaarlijkse Emil Ludenpenning uitgereikt aan de heer dr. H.C.M. Machielse. Deze bijzondere penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrijving of voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio.

Tijdens deze bijeenkomst is ook de jaarlijkse Emil Luden-lezing uitgesproken, door Leo Janssen met als onderwerp 'Wat je niet ziet, bestaat niet!', over de (on)opvallendheid van cultuur als bindmiddel.
Het Huygens Duo (www.huygensduo.nl), bestaande uit Leonore van Sloten (sopraan) en Arjen Verhage (luitist), verzorgde het muzikaal intermezzo, in de sfeer van het programma ‘Dichters des Vaderlands`

Foto: Erik van Wijland (Van l. naar r.: Frits van Dulm namens Stichting Stad en Lande van Gooiland; Johan Jorritsma namens VVG;  Karen Heerschop namens GNR;  Henk Michielse en Jan Siebenga namens TVE)


6 april 2016: Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016

Op 13 april 2016 is de VVG Algemene Ledenvergadering gehouden. De locatie was de Infoschuur Gooi, Naarderweg 103, Hilversum.
De officiële uitnodiging met de concept agenda zijn onlangs samen met het VVG blad aan de leden verstuurd.
 
De volgende stukken zijn besproken tijdens het huishoudelijke gedeelte


In de jaarvergadering op 13 april 2016 zijn de volgende jaarstuken 2015 en de begroting voor 2016 vastgesteld:

 
Het concept verslag is hier ook beschikbaar.
 
Na de pauze volgde een interessante lezing "Het Gooi, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en nationale parken nieuwe stijl". De lezing is gegeven door Mevrouw Janine Caalders, voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

6 april 2016: VVG stuurt brieven met de zorgen aangaande de plannen rondom het Voorland van de Stichtse Brug

De VVG heeft grote zorgen naar aanleiding van het plan "Blaricum aan Zee". Daarover is reeds een rapport geschreven dat de unieke natuurwaarden heeft geïnventariseerd. Tevens is er een mondelinge toelichting gegeven aan de Gemeenteraad van Blaricum, waar het gebied onder valt. Daarnaast zijn er brieven gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de Gemeente Blaricum en Staatsbosbeheer (eigenaar van het gebied).

De brieven en bijlagen zijn te lezen in het betreffende Speerpuntendossier.


18 maart 2016: Rapport over de natuurwaarden Voorland Stichtse Brug aangeboden aan de Blaricumse Gemeenteraad

Naar aanleiding van het plan Blaricum aan Zee, hebben een aantal Gooise natuurorganisaties een inventarisatie gedaan van de aanwezige natuurwaarden in dit gebied. De resultaten zijn door Piet Bakker samengevoegd in een rapport dat recent is aangeboden aan de gemeenteraad van Blaricum. Daar is het rapport ook toegelicht door onze Voorzitter. De conclusie kan getrokken worden dat het gebied opzienbarende natuurwaarden heeft maar dat er ook ernstige bedreigingen zijn.

Meer informatie alsmede het rapport is te vinden in ons speerpuntendossier Voorland Stichtse Brug.


18 maart 2016: Karen Heerschop wordt de interim-voorzitter van het Goois Natuurreservaat

Tijdens de vergadering van 10 maart 2016 van het Algemeen Bestuur van het GNR is Karen Heerschop gepresenteerd als onafhankelijk interim-voorzitter voor de periode van 1 jaar. Op de vergadering van 31 maart van het GNR Dagelijks Bestuur zal zij worden geinstalleerd. Haar voornaamste taak zal zijn het voortvarend implementeren van de diverse zaken uit het GNR Transitieplan. Als voormalig wethouder van Hilversum was zij al nauw betrokken bij GNR en had als secretaris zitting in het toenmalige GNR bestuur. Het Bestuur van de VVG is blij met haar benoeming en ziet uit naar een goede samenwerking.

Zie ook de GNR Website.


18 maart 2016: Op pad met de Gooise Natuurwacht naar het "Oude dorp Laren"

Aanstaande zondag is er weer een interessante wandeling van de Natuurwacht. Edwin Klomp en zijn mensen nemen u mee naar het oudste dorp van het Gooi, namelijk Laren. Er wordt gewandeld langs oude engrestanten, boerderijen, de molen en oude kerken.

Voor meer informatie zie Op Pad.


7 maart 2016: Het Algemeen Bestuur van het GNR gaat de voortgang rondom de inspraak op het Transitieplan bespreken

In haar vergadering van 10 maart a.s. zal het GNR AB het eerste Voortgangsbericht over het GNR Transitieplan bespreken. Dit Voortgangsbericht is op deze site te vinden. Meer informatie rondom GNR kan gevonden wordedn op ons Speerpuntendossier over GNR.


6 maart 2016: Inspraakronde van VVG op het GNR Transitieplan is afgerond

Op 24 februari is een delegatie vanhet VVG bestuur naar Gooise Meren gegaan om ook daar het standpunt van de verniging toe te lichten aan de leden van de Gemeenteraad. Dit was het laatste bezoek en sloot een rij van inspraakacties langs alle gemeenteraden van de participanten af. Ook hebben we onze standpunt verwoord bij de Commissie "Natuur, Landbouw en Milieu" van Provinciale Staten van Noord-Holland.

De teksten van onze inspraak en de laatste zienswijzen (van Gooise Meren en van Provinciale Staten) zijn te vinden in ons Speerpuntdossier over GNR.


23 februari 2015: Programma van de Gooise Natuurwacht (tot en met 19 juni 2016) is beschikbaar

Op de pagina Op Pad is nu het wandelingen programma van onze Gooise Natuurwacht beschikbaar. Het is weer een zeer gevarieerd aanbod met interessante wandelingen voor mensen met belangstelling voor natuur, cultuur, landschap en beheer.


11 februari 2016: De inspraakronde rond het transitieplan is nu gehouden in Huizen

Afgelopen woensdag heeft onze voorzitter, Johan Jorritsma, ingesproken in de gemeente Huizen tijdens de vergadering van de commissie Fysiek Domein. De tekst kunt u beluisteren door hier te klikken. Als u schrikt van de lengte van het opgenomen verslag: start het luisteren op 1.13.44.

Zie ook de items van 6 februari en 26 januari en ons speerpuntdossier.


10 februari 2016: VVG bezorgd over de financiering van de natuurmaatregelen in  het Provinciaal Inpassingplan HOV Anna’s Hoeve

Daarom heeft de VVG eind januari een zienswijze tegen het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) bij de provincie ingediend. De zienswijze en verdere uitleg over de redenen zijn te vinden in het betreffende speerpunten dossier:


6 februari 2016: VVG dient zienswijze in bij GNR over het Transitieplan

Nadruk in deze zienswijze ligt op de gemeenten als eigenaar van het GNR. En een goede eigenaar werkt aan de toekomst. Samenwerken met de Regio Gooi- en Vechtstreek is positief als ondersteuning van de GNR organisatie. Een kleiner slagvaardiger bestuur wordt toegejuicht. Maar het is geen voorwaarde voor de oplossing van structurele problemen. De prioriteit ligt bij het oplossen van een voorzienbaar tekort op de exploitatie en de noodzaak om de organisatie weer op sterkte te brengen. Met de participanten moeten afspraken worden gemaakt wie het financiële risico draagt als het transitieproces of investeringen vastlopen wegens onvoldoende middelen.

De VVG geeft op onderstaande punten een aantal aanbevelingen voor de uitwerking van het transitieplan:
-  Zekerstelling structurele financiering;
-  Onderbouwing financiële opgave op langere termijn;
-  Op orde brengen van de organisatie;
-  Onderscheid structurele en incidentele inkomsten;
-  Analyse van de genoemde nieuwe inkomstenbronnen.

Zie hier voor de volledige tekst van de zienswijze en voor meer informatie ons speerpuntdossier toekomst GNR.


26 januari 2016: Vrienden van het Gooi organiseert op 14 februari een wandeling over de Hoorneboegse Heide en de Buitenplaats.

Het bestuur van Stichting de Hoorneboeg, eigenaar van de buitenplaats, zal ons dan vertellen over hun plannen. U kunt die nu al inzien op www.vriendenvandehoorneboeg.nl. De stichting werkt aan een duurzaam toekomstperspectief als Culturele Buitenplaats, EEN PLEK VOOR NATUUR, CULTUUR EN SPIRITUALITEIT.

Graag even vooraf aanmelden via telefoon 035-6211634, of mobiel: 06.177.63.444 of per e-mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.

Voor verdere informatie zie het onderdeel Op Pad op deze website.


26 januari 2016: Inspaakronde langs Gooise gemeenten werpt vruchten af.

Blaricum heeft haar zienswijze opgesteld op basis van onze inbreng (zie ons nieuwsitem van 14 januari). Ook Laren lijkt onder de indruk en gaat aan de slag met onze meer inhoudelijke zienswijze op het transitieplan van het GNR. Ook Huizen komt aan bod, wij houden u op de hoogte.

De VVG pleit voor meer aandacht voor een visie op lange termijn, met een goed financieel fundament. Een helder zicht op de verschillen tussen de geldstromen voor beheer (participanten) en projecten (steun stichting, donateurs en Postcode loterij). Financier geen beheer met (instabiele) geldstromen voor projecten. Geen lange termijn financiering met kort geld (Dit jaar geven wij € 1 per inwoner, maar volgend jaar wachten wij nog even af). Ook doen de gemeenten een beroep op Amsterdam en Provincie om ook bij te dragen aan de kosten van de transitie. Maar de een wil er uit en de ander heeft net zijn bijdrage gefixeerd. De roep van om te bezuinigen blijft sterk, maar het aantal staffuncties en operationele functies bij het GNR moet juist versterkt worden. Het GNR moet krachtiger worden en niet nog verder uitgehold.

Zie: zienswijze BlaricumVoorstel zienswijze Huizen, ons speerpuntdossier: toekomst GNR.


16 januari 2016: Korte impressie van de Nieuwjaarswandeling

Op 9 januari was er weer de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst voor actieve leden van de VVG. Een korte imnpressie met foto's is gepubliceerd op onze Facebook Groep.


14 januari 2016: VVG boekt succes met inspraak bij transitieplan GNR in Blaricum.

De VVG wil gemeenten en het Dagelijks Bestuur van het GNR er op aanspreken dat zij een veel steviger financiele toekomstvisie op het GNR moeten ontwikkelen. Het transitieplan is op veel punten te vaag en de gemeenten zijn al veel te snel tevreden met een eenmalige bijdrage van 1 euro per inwoner. Alleen een goede lange termijn visie en een structurele financiering kan het beheer van de ons omringende natuur veilig stellen. Bij de inspraak in Blaricum is de boodschap goed aangekomen. Het inspraaktournee van de VVG wordt bij de andere gemeenten voortgezet!.
Zie het hele artikel met de geplande data en het artikel in de Gooi en Eemlander. Voor een beter begrip van de huidige situatie: een historisch overzicht. Meer informatie in ons speerpuntdossier.


Zie voor oudere nieuwsitems ons nieuwsarchief:

2015

2014

2013

2012