Dode Hond: Bescherm de natuur tegen recreatieplannen

Update augustus 2023
Er zijn meerdere zienswijzen ingediend die zich richten op behoud van de aanwezige natuur. Er blijkt minder draagvlak te zijn voor de plannen dan de gemeente veronderstelde. Er komen nieuwe scenario’s op tafel en de gemeente wil meet tijd om na te denken over een reactie op onze zienswijze.

Het ontwerp
De plannen werden aanvankelijk gepresenteerd als revitalisering van de bestaande beperkte dagrecreatie-mogelijkheden op het natuureilandje de Dode Hond. De insteek van het ontwerp bestemmingsplan is echter veel verder strekkend: niet alleen uitbreiding van de dagrecreatie maar bovendien het mogelijk maken van verblijfsrecreatie van 3x 24 uur. Dus geen renoveren maar vooral sterk  intensiveren van de recreatie. Daarmee wordt ruimte gegeven aan een verviervoudiging van het huidige aantal bezoekers. Ook tijdens de nachtelijke rustige uren! Om dat allemaal mogelijk te maken moeten er zelfs 2 nieuwe eilanden worden aangelegd als beschermende vooroevers voor de aanlegplaatsen voor de recreatievaart. Daarnaast wordt wat kleine bebouwing mogelijk gemaakt.

Dit terwijl de Dode Hond en het  Eemmeer niet alleen onderdeel vormen van het beschermde Nationaal Natuurnetwerk (NNN) maar vooral van het Europeesrechtelijk beschermde Natura 2000-gebied Eemmeer  en Gooimeer-Zuidoever.

Het is een zogenaamd Vogelrichtlijngebied gericht op de bescherming van het leefgebied van m.n. watervogels. Terwijl het Europees- en provinciaal (natuur)beleid  juist zijn  gericht op het ontoegankelijk maken voor recreatie en beperken van de verstoring van de natuurwaarden op en rond de Dode Hond  gaat  de gemeente Blaricum die recreatie juist intensiveren.

Dat is het paard achter de wagen spannen, zeker nu er een goed alternatief voor de recreatie aanwezig is in de vorm van het eiland Huizerhoef in het Gooimeer.

De VVG vindt net als de Vogelwerkgroep het Gooi, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de bestaande en potentiële natuurwaarden  van de Dode Honden het Eemmmer aanmerkelijk zwaarwegender  dan de recreatiepotenties. Wij hebben daarom een zienswijze ingediend tegen dit bestemmingsplan  van de gemeente Blaricum.

Zie hier de plannen

Zie hier voor de tekst van de zienswijze en de genoemde bijlage