Oud Valkeveen, speeltuin of attractiepark?

Rond het park Oud Valkeveen spelen een aantal ontwikkelingen die schadelijk kunnen zijn voor de omringende natuur.

Door het park is een aanvraag gedaan om zonnepanelen te plaatsen op een aangrenzend weiland (zie de foto boven dit artikel). De vereiste omgevingsvergunning is door de gemeente Gooise Meren geweigerd wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. Het bewuste terrein is onder meer bestemd voor het behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede voor agrarisch en recreatief medegebruik. Het is ingeklemd tussen een bosperceel en een natuurgebied, beiden eigendom van Staatsbosbeheer. Ook is het beschermd op grond van een aanwijzing als Natura 2000.

Daarnaast lopen er nog 13 andere aanvragen voor nieuwe speeltoestellen en legalisering bestaande bebouwing.

Een aanvraag voor attractie Sky Tower is afgewezen. Deze mechanisch aangedreven attractie is 25 meter hoog en heeft een machinekamer, die noodzakelijk is om de mechanische aandrijving te verzorgen. Deze machinekamer is een gebouw en dus in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

De vergunning voor het plaatsen van een nieuwe attractie, de Gravity Coaster, is van rechtswege verleend. Dit omdat de gemeente niet tijdig een besluit heeft genomen over de aanvraag. Maar het toestel kan niet geplaatst worden zolang er nog beroepsmogelijkheden open staan.

De aanvraag tot legalisatie van een tent op het terrein van Oud-Valkeveen is door de gemeente ook afgewezen. De tent is een gebouw dat zonder vergunning is geplaatst.

Ook heeft de gemeente bepaald dat het verboden is het gebruik van het terrein van oud Valkeveen zodanig te wijzigen dat het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daaraan in het nieuwe bestemmingsplan toe te kennen bestemming(en);
Het toevoegen van meer attracties aan dit speelpark leidt tot een intensivering van het gebruik, dit intensievere gebruik leidt ook tot een zwaardere belasting voor de omgeving, onder andere op het gebied van geluidoverlast, verkeersaantrekkende werking, de parkeerdruk en de verkeersveiligheid. Een intensivering van het gebruik zal ook van invloed zijn op de landschappelijke en natuurwaarden van het gebied. Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat er geen ingrijpende wijzigingen in het plangebied plaats kunnen vinden die het opstellen van een bestemmingsplan kunnen belemmeren.

Er is sprake van grote parkeeroverlast in de buurt. Regelmatig staan de hele Valkeveense laan, maar ook delen van de Naarderstraat en de Stukkenlaan vol geparkeerd. Er is een aanvraag ingediend voor het meewerken aan het in gebruik nemen van een gedeelte van een weiland van Staatsbosbeheer, groot ca 2,5 ha, voor het parkeren van 500 auto’s tijdens maximaal 20 piekdagen per jaar. Naast toestemming van Staatsbosbeheer is hier ook een omgevingsvergunning voor nodig, omdat dit gebruik strijdig is met de bestemming natuurgebied. Als natuurgebied wordt het beschermd door een aanwijzing als Natuurnetwerk Nederland.

In meer algemene zin heeft de gemeente vastgesteld dat uit een inventarisatie van de toestellen blijkt dat ruim 30 procent van de speeltoestellen mechanisch wordt aangedreven. Voor het overige is sprake van niet-mechanische toestellen. Het college meent dat het ‘speelpark’ bij deze verhoudingen aan het verworden is tot een “attractiepark”, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. De aanwezige toestellen moeten eerder aansluiten bij het karakter van een speeltuin.

Daarbij speelt bovendien een rol dat omwonenden al veel overlast ondervinden van het speelpark, in de vorm van geluidsoverlast en van aan- en afrijdende auto’s. Bussen met schoolreisjes verstoppen regelmatig de veel te smalle laan. Daardoor is ook de verkeersveiligheid in het geding. Om die reden wenst het college geen verdere intensivering van het huidige speelpark.

De VVG is geen tegenstander van een speelpark op deze locatie. Als zodanig heeft het ook vele jaren zonder noemenswaardige overlast te geven gefunctioneerd. De huidige ontwikkelingen zijn echter, ondanks de afwijzingen van de gemeente, een reden om ons zorgen te maken. De eigenaar streeft naar een maximale exploitatie, waardoor het steeds meer een attractiepark wordt dat nieuwe doelgroepen aantrekt. De hoeveelheid bezoekers is inmiddels toegenomen tot een onaanvaardbaar aantal.

Dit veroorzaakt de gesignaleerde parkeerproblemen. Parkeren in een natuurgebied i.p.v. de Valkeveenselaan is geen goede oplossing. Mocht de gemeente daar wel een vergunning voor verlenen dan zal de VVG daar bezwaar tegen maken. Parkeren oplossen betekent ook nog niet dat ook een oplossing is gevonden voor de intensieve verkeersstromen. De Valkeveenselaan is daarvoor simpelweg ongeschikt.

De VVG is voorstander van de toepassing van schone energie. Maar bij het toepassen bijvoorbeeld zonnecellen, kan dat niet zonder ook rekening te houden met behoud van de natuur.  Zonnecellen zijn onderwerp van een maatschappelijke ontwikkeling waar op dit moment nog veel discussie over is. De provincies zijn bezig om voor de toepassing van zonnecellen regels op te stellen, ook voor natuurgebieden.

Wij vinden dat het toepassen van zonnecellen die vooral nieuwe mechanische apparaten, waarvan bovendien het nut in twijfel kan worden getrokken, van stroom moeten voorzien per saldo geen winst zijn voor het milieu.

Op de afwijzing van de gemeente van de aanvraag voor de zonnecellen bij Oud Valkeveen heeft de VVG nog gereageerd naar de gemeente. Wij hebben geconstateerd dat de gemeente het feit dat het betreffende terrein behoort tot Natura 2000 gebied niet in beeld heeft gehad, een belangrijk gegeven dat de argumenten van de gemeente kan versterken. Wij houden er rekening mee dat de eigenaar van het speelpark bezwaar zal maken tegen de afwijzing en vinden de gemeente dan de gebaat is bij een volledig areaal aan  argumenten.

In dit bericht (11-9-2018) geeft de gemeente een overzicht van alle besluiten en ontwikkelingen rond Oud Valkeveen (en het Naarderbos). Hier is werk aan de winkel.

Zie voor meer informatie en foto’s ons dossier Oud Valkeveen