Oud Valkeveen: voorkomen is beter dan genezen, update juni 2019

Update juni:

De VVG neemt deel aan de klankbordgroep wijziging bestemmingsplan Oud Valkeveen. Binnenkort is een concept te verwachten, wij gaan dat uiteraard goed bestuderen.

Wij richten onze aandacht voornamelijk op het parkeren in beschermde natuurgebieden. Daarnaast zijn er discussies over de bebouwing en de speeltoestellen op het terrein. Overigens zijn die indirect wel relevant, want meer faciliteiten geeft meer bezoekers en dus meer auto’s.

Er mag nu voor een periode van 10 jaar 20 dagen per jaar geparkeerd worden op het weiland van Staats Bosbeheer links van het park. Het park heeft zelf 500 parkeerplaatsen en zoekt er nog 500 in de omgeving. In de zoektocht naar een meer permanente oplossing heeft het park zijn oog laten vallen op het bos aan de rechterkant. Beide gebieden zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent onder meer dat de Provincie een ontheffing moet verlenen.

Het park hoopt van een deel van dit bos eigenaar te worden en zal dan een in flink aantal bomen moeten kappen. Zij  hebben twee troeven in de hand. De eerste is de eigendom van een strook grasland aan de noord zijde, dat SBB graag in eigendom wil verwerven en de tweede zijn 4 verleende vergunningen voor attracties op het eigen parkeerterrein. De park zou in de uitruil bereid zijn die niet te plaatsen.

Het park is van mening dat zij vroeger het recht hadden om op de openbare weg te parkeren en – nu dat op de Valkeveenselaan tot de brug niet meer is toegestaan – zou “het fair zijn” parkeren dan maar in een natuurgebied toe te staan. De VVG staat op het standpunt dat het maatschappelijk verantwoord zou zijn als het park zich in de exploitatie zodanig zou beperken dat parkeren op eigen terrein kan worden gerealiseerd. Wat ons betreft moet het nieuwe bestemmingsplan voldoen aan de zg. CROW normen. Het is niet geheel logisch dat een park in haar exploitatie de bewoners parkeer overlast bezorgt òf daarvoor natuurgebied claimt.

Attracties op het parkeerterrein en het beschermde natuurgebied waar het park een claim op legt

Update april:

Inmiddels is de Drakenachtbaan geïnstalleerd. Hoe dat heeft kunnen gebeuren leest u in de update maart.

Sinds Pasen is ook het weiland van Staatsbosbeheer, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, in gebruik genomen. Het linkerdeel is nog niet toegankelijk, als rust-en broedgebied voor vogels. Maar het rechterhek is inmiddels toegang tot “P4”, als parkeerterrein voor het geval er te veel bezoekers zijn (misschien wel dankzij de nieuwe achtbaan). Hoe dat kan? Gewoon met toestemming van Staatsbosbeheer en de gemeente. Er lopen nog bezwaarschriften van de omwonenden en de VVG. Misschien is er dan toch nog een kans voor de natuur.

Update maart;
Speelpark Oud Valkeveen heeft een aantal omgevingsvergunningen aangevraagd voor het plaatsen van speeltoestellen. Deze aanvragen zijn ingediend voordat de gemeenteraad op 27 juni 2018 een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan Oud Valkeveen heeft genomen. Hierdoor mogen er een jaar lang geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Voor 26 juni 2019 zal het college een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan ter inzage leggen.

Alle aanvragen voor speeltoestellen zijn in eerste instantie afgewezen, omdat deze niet voldeden aan het huidige bestemmingsplan. Met name werden de bijbehorende machinekamers gezien als een “gebouw” en bouwen is in strijd met de bestemming. Met uitzondering van de aanvraag voor een “Gravity Coaster”, hiervoor is toestemming verleend omdat de gemeente de termijn heeft laten verstrijken. Hiertegen heeft de buurt bezwaar aangetekend. De bezwaarschiftencommissie heeft geoordeeld dat de Gravity Coaster niet essentieel afwijkt van andere al op het terrein aanwezige toestellen en het college van B&W heeft dit advies overgenomen en het bestreden besluit bekrachtigd.

Vervolgens waren er ook nog 12 bezwaarschriften van het park tegen de geweigerde vergunningen. Ook hier neemt B&W het advies van de commissie over en herroept de bestreden besluiten. Procedures rond een Sky Tower, Zweefmolen en een Mini draaimolen worden nog aangehouden tot de aanvraag van het park is aangepast, maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook deze vergunningen ook wel verleend zullen worden.

Het college benadrukt dat zij deze ontwikkeling onwenselijk acht. Maar na juridische toetsing is het college wel tot de conclusie gekomen om het advies van de commissie te volgen.

Op dinsdag 11 december 2018 is besloten de omgevingsvergunningsaanvraag voor een tijdelijk  overloopparkeerterrein (10 jaar) op een links van het park gelegen weiland van Staats Bosbeheer te verlenen. Daar zijn twee bezwaarschriften tegen ingediend, door omwonenden en de VVG. De afhandeling van de bezwaren zal in de loop van het voorjaar plaatsvinden.

De gemeente heeft inmiddels een klankbordgroep samengesteld om het nieuwe bestemmingsplan voor te bereiden. Behalve omwonenden nemen ook de Vogelwerkgroep en de VVG deel aan deze klankbordgroep. Het belang van de VVG is uiteraard het voorkomen dat de omringende natuur wordt aangetast, zowel aan de oostkant als aan de westkant van het speelpark.

Perikelen rond een schaatsbaan zonder vergunning, aanvragen rond de Wet openbaarheid bestuur en klachten tegen de betrokken wethouder laten wij hier onbehandeld.

Nu  B&W het standpunt van de bezwaarschriftencommissie heeft overgenomen ligt de bal nu bij de bewoners, die vrijwel zeker de door  B&W genomen besluiten voor de rechter zullen aanvechten. Deze kwestie zal uiteraard ook een rol spelen in de klankbordgroep voor het bestemmingsplan.

In dit kader speelt onder andere nog het idee om het park “het eerste groene speelpark van Nederland te maken”. Op zich klinkt dit goed, maar er zitten twee adders onder het gras. Ten eerste stelt de VVG zich op het standpunt dat het heel “groen” is om minder energieverslindende apparaten te installeren. En het voornemen van het park om op een aan de oostkant van het park gelegen weiland zonnecellen te installeren kan gezien de kwetsbaarheid van deze locatie, ingeklemd tussen beschermd natuurgebied van Staats Bosbeheer, ook niet getolereerd worden.
Wij gunnen Oud Valkeveen een mooi speelpark, maar uitbreidingen mogen wat ons betreft niet ten koste van de natuur gaan. Door alle nieuwe mechanische apparaten zal Oud Valkeveen meer het karakter van een pretpark krijgen. En dat trekt een nieuwe doelgroep en dus meer publiek aan. Het probleem is dat meer bezoekers ook meer parkeerruimte nodig hebben en die is er niet, behalve in de omringende natuur. Ook kan de Valkeveenselaan geen grote verkeersstromen aan. Het park kent om deze redenen grenzen aan zijn groei.

De eigenaar van het park: Michael van de Kuit heeft gereageerd op onze website. Hij schrijft ons: “Ik hoef er niet van te leven en Oud Valkeveen is een hobby en dat zal zo blijven”. Wij willen de heer van de Kuit vragen zijn hobby uit te oefenen zonder schade aan de natuur of overlast aan bewoners te veroorzaken.

De foto boven dit artikel geeft het weiland rechts van het park aan, de beoogde locatie van de zonnecellen. De foto’s hieronder het beoogde parkeerterrein links van het park.

Zie voor een overzicht van alle zaken die nog spelen de raadsmededeling 5 maart 2019

Rapporten over het overloop parkerterrein:
Natuurtoets Ecogroen
Effectbeoordeling

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen