Oud Valkeveen: voorkomen is beter dan genezen, update maart 2019

Speelpark Oud Valkeveen heeft een aantal omgevingsvergunningen aangevraagd voor het plaatsen van speeltoestellen. Deze aanvragen zijn ingediend voordat de gemeenteraad op 27 juni 2018 een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan Oud Valkeveen heeft genomen. Hierdoor mogen er een jaar lang geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Voor 26 juni 2019 zal het college een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan ter inzage leggen.

Alle aanvragen voor speeltoestellen zijn in eerste instantie afgewezen, omdat deze niet voldeden aan het huidige bestemmingsplan. Met name werden de bijbehorende machinekamers gezien als een “gebouw” en bouwen is in strijd met de bestemming. Met uitzondering van de aanvraag voor een “Gravity Coaster”, hiervoor is toestemming verleend omdat de gemeente de termijn heeft laten verstrijken. Hiertegen heeft de buurt bezwaar aangetekend. De bezwaarschiftencommissie heeft geoordeeld dat de Gravity Coaster niet essentieel afwijkt van andere al op het terrein aanwezige toestellen en het college van B&W heeft dit advies overgenomen en het bestreden besluit bekrachtigd.

Vervolgens waren er ook nog 12 bezwaarschriften van het park tegen de geweigerde vergunningen. Ook hier neemt B&W het advies van de commissie over en herroept de bestreden besluiten. Procedures rond een Sky Tower, Zweefmolen en een Mini draaimolen worden nog aangehouden tot de aanvraag van het park is aangepast, maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook deze vergunningen ook wel verleend zullen worden.

Het college benadrukt dat zij deze ontwikkeling onwenselijk acht. Maar na juridische toetsing is het college wel tot de conclusie gekomen om het advies van de commissie te volgen.

Op dinsdag 11 december 2018 is besloten de omgevingsvergunningsaanvraag voor een tijdelijk  overloopparkeerterrein (10 jaar) op een links van het park gelegen weiland van Staats Bosbeheer te verlenen. Daar zijn twee bezwaarschriften tegen ingediend, door omwonenden en de VVG. De afhandeling van de bezwaren zal in de loop van het voorjaar plaatsvinden.

De gemeente heeft inmiddels een klankbordgroep samengesteld om het nieuwe bestemmingsplan voor te bereiden. Behalve omwonenden nemen ook de Vogelwerkgroep en de VVG deel aan deze klankbordgroep. Het belang van de VVG is uiteraard het voorkomen dat de omringende natuur wordt aangetast, zowel aan de oostkant als aan de westkant van het speelpark.

Perikelen rond een schaatsbaan zonder vergunning, aanvragen rond de Wet openbaarheid bestuur en klachten tegen de betrokken wethouder laten wij hier onbehandeld.

Nu  B&W het standpunt van de bezwaarschriftencommissie heeft overgenomen ligt de bal nu bij de bewoners, die vrijwel zeker de door  B&W genomen besluiten voor de rechter zullen aanvechten. Deze kwestie zal uiteraard ook een rol spelen in de klankbordgroep voor het bestemmingsplan.

In dit kader speelt onder andere nog het idee om het park “het eerste groene speelpark van Nederland te maken”. Op zich klinkt dit goed, maar er zitten twee adders onder het gras. Ten eerste stelt de VVG zich op het standpunt dat het heel “groen” is om minder energieverslindende apparaten te installeren. En het voornemen van het park om op een aan de oostkant van het park gelegen weiland zonnecellen te installeren kan gezien de kwetsbaarheid van deze locatie, ingeklemd tussen beschermd natuurgebied van Staats Bosbeheer, ook niet getolereerd worden.
Wij gunnen Oud Valkeveen een mooi speelpark, maar uitbreidingen mogen wat ons betreft niet ten koste van de natuur gaan. Door alle nieuwe mechanische apparaten zal Oud Valkeveen meer het karakter van een pretpark krijgen. En dat trekt een nieuwe doelgroep en dus meer publiek aan. Het probleem is dat meer bezoekers ook meer parkeerruimte nodig hebben en die is er niet, behalve in de omringende natuur. Ook kan de Valkeveenselaan geen grote verkeersstromen aan. Het park kent om deze redenen grenzen aan zijn groei.

De eigenaar van het park: Michael van de Kuit heeft gereageerd op onze website. Hij schrijft ons: “Ik hoef er niet van te leven en Oud Valkeveen is een hobby en dat zal zo blijven”. Wij willen de heer van de Kuit vragen zijn hobby uit te oefenen zonder schade aan de natuur of overlast aan bewoners te veroorzaken.

De foto boven dit artikel geeft het weiland rechts van het park aan, de beoogde locatie van de zonnecellen. De foto’s hieronder het beoogde parkeerterrein links van het park.

Zie voor een overzicht van alle zaken die nog spelen de raadsmededeling 5 maart 2019

Rapporten over het overloop parkerterrein:
Natuurtoets Ecogroen
Effectbeoordeling