VVG draagt bij aan de vernieuwing van het schaapskooi-educatieprogramma van het GNR

Het Goois Natuurreservaat (GNR) wil kinderen betrekken bij en bewust maken van de natuur en landschap van het Gooi. De VVG wil investeren in voorlichting om bewoners van het Gooi bewust te maken van het bijzondere karakter van de natuur in hun omgeving en richt zich daarbij onder meer op educatieve activiteiten, gericht op jongeren en milieu.

Eén van de manieren waarop dit het GNR dit doet is het uitnodigen van basisschoolgroepen uit groep 7 om een bezoek te brengen aan de schaapskooi op de Blaricummerheide. Bij dit bezoek hoort een lesbrief met een introductie voorafgaand aan het bezoek en een verwerking na het bezoek aan de schaapskooi.

Dit lesprogramma moet nodig worden geactualiseerd en het GNR heeft de Stichting Omgevingseducatie (OGVE) gevraagd het programma inhoudelijk en didactisch te vernieuwen.

Het is de bedoeling dat jaarlijks 20 schoolklassen x gemiddeld 22 leerlingen = 440 leerlingen gaan deelnemen aan dit programma. Aansluiting word gezocht bij de geschiedenistijdvakken van onderwijs en het thema Erfgooiers, door de menselijke activiteiten in het gebied in de loop van de tijd (van Middeleeuwen tot nu) een plek te geven in het lesprogramma. Ook de ondergrond van het gebied wordt nadrukkelijk betrokken in het lesprogramma. Het programma bij de schaapskooi zelf heeft nadruk op leren door doen en beleven.

In overleg met IVN Gooi e.o. zal een nieuwe pool van begeleiders worden opgezet. Zij kunnen, samen met een van de herders/veeverzorgers van het GNR, de groepen ontvangen en introduceren bij de schaapskooi. Vervolgens is het de bedoeling dat de school zoveel mogelijk zelfstandig de opdrachten kan doen.

De VVG heeft aan de realisatie van dit programma een aanzienlijke bijdrage geleverd, door het verstrekken van een donatie van € 3.000. Op deze wijze dragen wij bij aan onze doelstelling: