De VVG geeft de Provincie adviezen over een nieuwe verordening

De VVG wil de natuur in het Gooi beschermen. Het Rijk heeft natuurbescherming gedelegeerd aan de Provincie. Dus als de Provincie Noord Holland een nieuw beleidsplan maakt wil de VVG graag dat dat ook echt goed is. Alleen dan kan de VVG daar in de toekomst met succes een beroep op doen.

Een eerder bericht op deze site ging over het commentaar van de VVG op de nieuwe omgevingsvisie. In aansluiting daarop wordt nu de Provinciale Ruimtelijke Verordening – de regels waaraan ruimtelijke plannen in Noord-Holland moeten voldoen – verder uitgewerkt. En weer heeft de VVG heeft enkele adviezen gegeven om ook deze te verbeteren.

Als je natuur wil beschermen, moet je ook omschrijven wat je wil beschermen. Van gebied tot gebied moet je dus de natuurwaarden opsommen. Niet alleen de natuurwaarde NU, maar ook de mogelijke natuurwaarde van STRAKS. Dat is wat de provincie nu heeft gedaan.

Genoemd wordt het eilandje de Dode Hond. Daar is recreatie, maar dit voorjaar heeft er ook een koppel zeearenden met succes gebroed. Met instemming constateert de VVG dat de recreatie daar om deze reden wordt verplaatst naar het eiland Huizerhoef.

Enkele gebieden worden  wat minder sterk beschreven. Meer algemeen is het een zorg dat de het grote aantal  loslopende honden op de Gooise heiden en in de bossen een vermindering geeft van het aantal op de grond broedende vogels.

Tot het Gooi behoren ook het Gooi- en het Eemmeer. Deze grote wateren zijn aangewezen als Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en gedeeltelijk als Natura 2000 gebieden. Bescherming van NNN wateren is overgelaten aan Rijkswaterstaat, maar er ontbreekt een duidelijke beschrijving en dus een ecologische visie. De toenemende recreatiedruk van projecten in deze wateren bedreigt de kustgebieden. De VVG noemt hier Blaricum aan Zee en de Tiny Houses voor de Haven van Huizen.

Natuurbeheer is bij Rijkswaterstaat, wat de VVG betreft, niet in goede handen, dat behoort de Provincie te doen. In dit spanningsveld is de beschrijving – en dus de bescherming – van de rietlanden en aangrenzende graslanden te beperkt. Meer aandacht verdienen de daar aanwezige vogels, maar ook bijvoorbeeld de duizenden rietorchissen die daar bloeien. Langs de kust zijn ook ontwikkelingen bij Oud Valkeveen en het Naarderbos zorgelijk.

Als een gebied beschermd is krachtens NNN of Natura 2000 zou je ook verwachten dat de gemeenten deze gebieden in hun bestemmingsplan aanduiden als: natuur. In de nieuwe verordening staat het anders: “zij moeten er goed op passen”. De VVG wil dat dit sterker wordt geformuleerd: als de bestemming natuur is, mag er niets, tenzij…..

Zie de PRV als pdf

Zie de volledige reactie van de VVG

Alle informatie over de structuurvisie en de provinciale verordening