Blaricum aan Zee gaat voorlopig niet door

Op 12 maart 2019 was er een ronde tafel gesprek met de gemeente Blaricum. Een vertegenwoordiger van initiatiefnemer Geesink vertelde de raadsleden dat ontwikkeling van het plan er de komende tien jaar niet in lijkt te zitten. N.a.v. gerezen bezwaren tegen het plan is in latere ontwerpen het eiland aanzienlijk kleiner getekend. Daarmee nemen de mogelijkheden om tot een sluitende exploitatie te komen af. Alleen als de gemeente bereid zou zijn het project financieel te steunen zou het wellicht nog gerealiseerd kunnen worden. Maar wethouder Anne-Marie Kennis gaf te kennen dat dit staatsteun zou zijn, en dat mag niet.

Er is nu wel een alternatief plan. De projectontwikkelaar wil nu een 400 m2 groot strandpaviljoen bouwen. Dit is voor grondeigenaar Staatsbosbeheer onbespreekbaar, omdat daar de kwetsbare natuur van het gebied teveel wordt aangetast. Ook de gemeente ziet dat niet zitten. Er is wel gesproken over een paviljoen, maar dan uitsluitend tijdelijk, in afwachting van de realisatie van het eiland. In theorie zou volgens de gemeente ook een andere projectontwikkelaar in aanmerking mogen komen om een strandtent o.i.d. neer te zetten.

De Gemeente  is nu bezig om het parkeerterrein uit te breiden en te voorzien van een bakstenen bestrating. Volgens het Upgrade rapport zouden nu ook nog fietsenrekken, verlichting en camera’s geplaatst worden en er zou zandsuppletie plaats vinden. De VVG zal tegen deze plannen bezwaar indienen zodra deze ten koste van de natuur gaan. Het plaatsen van verlichting bijvoorbeeld verstoort de aanwezige vleermuizen. Waar de activiteit op het strand zich nu voornamelijk beperkt tot dagrecreatie, kan de uitbreiding met een strandtent tot de avonduren verkeer en andere verstoring brengen. Het is niet onwaarschijnlijk dat het bestemmingsplan daarvoor zou moeten worden aangepast.

Twee leden van onze vereniging waren aanwezig bij deze informatieve bijeenkomst. De VVG heeft daar ook een inspraaknotitie ingebracht, zie bijlage. De kern hiervan was onze zorg dat het Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp aanleiding zou geven faciliteiten t.b.v. de buurt op het eiland te projecteren. Maar nu het eiland zoals het er nu naar uitziet voorlopig niet doorgaat, lijkt dit gevaar geweken.

De VVG heeft zich in het verleden uitgesproken tegen de aanleg van het eiland, dat naar ons oordeel een aantasting zou opleveren van dit kwetsbare natuurgebied. Zie hiervoor ons dossier Blaricum aan Zee.

Zie ook de informatie van 31 januari 2019 aan de raad
en de upgrade van de natuurtoets