VVG stelt vragen over paviljoen en waterwoningen in Blaricum

Blaricum wil een paviljoen op het strand van het voorland van de Stichtse brug zetten. In eerste instantie een tijdelijke voorziening en op termijn een permanente. Zie hiervoor ons dossier Blaricum aan Zee.  Hier wordt ook kort omschreven hoe de regelgeving tussen gemeente en provincie in elkaar zit.

Maar dit is niet alles,  nu wordt ook een oud plan weer uit de kast gehaald: drijvende woningen voor het strand, in aansluiting op de recent aangelegde woonwijk.

Zowel het voorland als het water maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dit is een landelijk netwerk van natuurgebieden, bedoeld om de biodiversiteit in Nederland te behouden en zo mogelijk te verhogen. Gemeenten moeten deze gebieden in hun bestemmingsplan opnemen en daarbij regels stellen voor de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ die de provincie aan deze gebieden heeft toegekend.

Bij het voorland, inclusief het strandgedeelte is de door de provincie toegekende bestemming: “natuur, met beperkte recreatie”. Tot nu toe heeft dat redelijk goed gefunctioneerd. Hoewel er zorgen waren bleef de schade aan de natuur beperkt. Uitbreiding met horeca, en dus meer bezoekers en gebruik in de avonduren, geeft naar het oordeel van de VVG een accentverlegging naar intensieve recreatie. De vraag is of dat zomaar kan.

Wat het water betreft waar de waterwoningen moeten komen is de bestemming alleen maar “natuur”. Wonen op water hoort hier niet in thuis.

De VVG heeft op 16 april twee brieven aan de Gemeente Blaricum verzonden met vragen over beide plannen. De kernvraag is of de Gemeente voor de realisatie van deze plannen van plan is om omgevingsvergunningen te verlenen, de bestemmingsplannen aan te passen en of zij zich realiseert dat daarbij de regels die de Provincie heeft gemaakt om de natuur daar te beschermen in acht moeten worden genomen.

In beide brieven wordt uitgebreid ingegaan op de juridische situatie en de geldende regelgeving. Hier kunt u de brief lezen die gaat over de recreatie, en hier over de waterwoningen. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de gemeente en zullen ons afhankelijk van de inhoud hiervan beraden op verdere stappen.

Plan waterwoningen
toen nog in combinatie met jachthaven

Natuurwaarden van het Voorland:

Upgrade van de natuurtoets door Haskoning, in opdracht van de gemeente Blaricum, januari 2019: Upgrade (naar recreatiegebied) Voorland Stichtsebrug en plaatsing tijdelijk strandpaviljoen. Onderaan het rapport, tabel 7.2, staat dat extra recreatie en daarmee meer honden verstoring van broedvogels geeft en dat kwetsbare graslanden zullen worden betreden. Honden zullen nesten en holen vernielen, fauna doden en (ruige dwerg) vleermuizen worden gestoord in hun vliegroute en paarverblijfplaatsen.

In 2016 is er (toen Blaricum aan Zee nog een bedreiging was) een rapport opgesteld door Piet Bakker, mede namens de Vereniging van Vrienden van het Gooi, de KNNV afdeling Gooi, het IVN Gooi en omstreken en de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Zie hier voor de volledige versie

Hieronder een kaartje waarop wordt aangegeven welke natuurwaarden er aanwezig zijn. Slecht voor een heel klein deel (surfstrand west, 3) is aangegeven dat de natuurwaarde gering is.

Onderstaande tekst geeft aan welke natuurwaarden de provincie toekent aan het natuurgebied van het voorland:

Het Voorland aan de oever van het Gooimeer kent door de vele gradiënten een grote rijkdom aan plantensoorten. In de bosjes van het Voorland (N14.03 Haagbeuken en essenbos) groeit o.a. de grote keverorchis en de bossen zijn ook rijk aan paddenstoelen. Een rijke plantengroei is verder vooral aanwezig op het groene strand (N10.02 Vochtig hooiland), maar ook op het recreatiestrand zijn bijzonder soorten aan te treffen (N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland). Lidsteng en de uitgestrekte begroeiing van paddenrus duiden op basenrijke omstandigheden (kalkrijk zand). Teer guichelheil, moeraswespenorchis, groenknolorchis, parnassia en moeraskartelblad zijn eveneens soorten van natte en kalkrijke bodems. Er zijn verschillende kale plekken aanwezig met pioniervegetaties met bitterling en duizendguldenkruid. Ook zijn er nog planten aanwezig die wijzen op zilte of brakke omstandigheden zoals moeraszoutgras, ruwe bies, aardbeiklaver en rode ogentroost. Op het groene strand groeit verder het zeer zeldzame vierkantsmos. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze vegetaties en de begroeiing van natte kalkrijke duinvalleien in het kustgebied. Een verdere overeenkomst met duingebieden is de rijkdom aan paddenstoelsoorten, waarvan er 15 kenmerkend zijn voor de zogenaamde wasplaten-graslanden. Hiervan zijn 12 soorten nationaal zeldzaam. Ze zijn kenmerkend voor stabiel beheerde schrale graslanden op ongestoorde bodems en in ons land en ook daarbuiten zeer  zeldzaam geworden. Ze zijn beperkt tot het noordoostelijke deel van het recreatiestrand, op het groene strand ontbreken ze.