Komt er op het Stichtse Strand nu toch een paviljoen?

De Gemeente Blaricum heeft een strand en verhardingen aangelegd op het natuurgebied bij de Stichtse Brug en een vergunning verleend voor een tijdelijke strandtent. In november zou er een horeca paviljoen moeten komen. Ook dit zal tijdelijk zijn, maar dan voor maximaal 10 jaar. Volgens de gemeente omdat er toch nog plannen zijn om Blaricum aan Zee te realiseren. Dit leek niet door te gaan omdat de financiering niet rond kwam, maar de gemeente beweert dat het over 10 jaar ineens wel economisch rendabel zou kunnen zijn.

Zonder zicht op een financierbaar plan voor Blaricum aan Zee is het strandpaviljoen hier voor lange tijd welkom, vindt de gemeente. De VVG vindt dat als je iets wil bouwen voor langere tijd, zonder dat er zicht op is dat dat gebouw ook weer verdwijnt, er een bestemmingsplan moet worden opgesteld. Het verlenen van een tijdelijke Omgevingsvergunning voor tien jaar, een looptijd die gelijk is aan die van een bestemmingsplan, is een poging om een zorgvuldige ruimtelijke afweging te omzeilen.

Inmiddels is het strand met mooi weer overvol. De foto hierboven geeft aan hoeveel badgasten op een mooie dag op het surfstrand Oost verblijven. Het lijkt er op dat niemand zich realiseert hoe kwetsbaar dit is, vooral het kruiden en fauna rijke grasland. Kijk hieronder nog eens op het kaartje wat daar nu allemaal dreigt te verdwijnen.

Zie hiervoor ook ons dossier Blaricum aan Zee.  Hier wordt ook kort omschreven hoe de regelgeving tussen gemeente en provincie in elkaar zit.
Speciaal van belang in dit dossier is een brief van de Provincie waar duidelijk in staat dat deze ontwikkeling niet kan plaatsvinden wegens “significant negatieve effecten” op het NNN gebied. In onze ogen is de aantasting door Blaricum Beach zeker niet minder. Waar de Provincie de mogelijkheid opent om het bespreken van enkel wandelpaden mogelijk te maken is nu sprake van bebouwing met een strandtent of paviljoen.

Zowel het voorland als het water maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dit is een landelijk netwerk van natuurgebieden, bedoeld om de biodiversiteit in Nederland te behouden en zo mogelijk te verhogen. Gemeenten moeten deze gebieden in hun bestemmingsplan opnemen en daarbij regels stellen voor de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ die de provincie aan deze gebieden heeft toegekend.

Bij het voorland, inclusief het strandgedeelte is de door de provincie toegekende bestemming: “natuur, met beperkte recreatie”. Tot nu toe heeft dat redelijk goed gefunctioneerd. Hoewel er zorgen waren bleef de schade aan de natuur beperkt. Uitbreiding met echte horeca, en dus meer bezoekers en gebruik in de avonduren, met lawaai en licht, geeft naar het oordeel van de VVG een accentverlegging naar intensieve recreatie. Hier meer over onze argumenten waarom wij de natuur hier willen beschermen.

Afwijking van de provinciale voorschriften, bijvoorbeeld door bouwen in een natuurgebied, is mogelijk als er “een groot maatschappelijk belang” is. In rechtspraak is vastgelegd dat recreatie dat nooit is.

Maar dit is niet alles,  nu wordt ook een oud plan weer uit de kast gehaald: drijvende woningen voor het strand, in aansluiting op de recent aangelegde woonwijk. Wat het water betreft waar de waterwoningen moeten komen is de bestemming alleen maar “natuur”. Wonen op water, in ambtelijke termen: verstedelijking, hoort hier niet in thuis.

De VVG heeft op 16 april twee brieven aan de Gemeente Blaricum verzonden met vragen over beide plannen. De kernvraag is of de Gemeente voor de realisatie van deze plannen van plan is om omgevingsvergunningen te verlenen, de bestemmingsplannen aan te passen en of zij zich realiseert dat daarbij de regels die de Provincie heeft gemaakt om de natuur daar te beschermen in acht moeten worden genomen.

In beide brieven wordt uitgebreid ingegaan op de juridische situatie en de geldende regelgeving. Hier kunt u de brief lezen die gaat over de recreatie, en hier over de waterwoningen. In een gesprek met de wethouders Liesbeth Boersen-de Jong en Anne-Marie Kennis na het plaatsen van de strandtent is duidelijk geworden dat de regelgeving ter bescherming van dit stuk bijzondere natuur niet goed is toegepast.

8 mei 2019: Persbericht VVG 

In een persbericht d.d. 8 mei 2019 hebben wij aangekondigd dat wij duidelijkheid willen over de vraag of de gemeente, de provincie en de terreineigenaar met deze kwestie zowel bestuurlijk als juridisch wel verantwoord omgaan.

25 mei 2019: Persbericht Wil Lambo 

Op 25 mei ontvingen wij een persbericht met de titel: Strandtent onrechtmatig gezet? van Wil Lamboo. Hiermee haakt hij aan bij de twijfels die de VVG in haar eigen persbericht heeft geuit.

Hij signaleert regelgeving van de provincie die aangeeft dat intensivering van het recreatief gebruik (inclusief bebouwing of andere voorzieningen) ten koste van de waardevolle begroeiing nadrukkelijk ongewenst is. De gemeente Blaricum heeft een eigen beheerverordening, die uitzonderingen kent voor tijdelijke bouwwerken. Maar desondanks is de gemeente gebonden aan de regels van de Provincie en deze laten geen strandtent dan wel straks een strandpaviljoen toe, zoals hij schrijft.
Zie hier voor de tekst van het persbericht van W. Lamboo.

7 juni 2019: Bezwaarschrift VVG tegen upgrade strand en Blaricum Beach

Na rijp beraad hebben wij besloten bezwaar in te dienen tegen het upgraden van het strand en het plaatsen van de tijdelijke horecavoorziening. Het is gebleken dat deze combinatie een enorme toeloop van strandbezoekers tot gevolg heeft. Ook het oostelijke en meest kwetsbare deel van het recreatiestrand zit met mooie dagen stampvol. De bescherming van dit gebied (NNN) is hiermee ondergeschikt geworden aan het recreatieve belang. Wat is de aanwijzing als beschermd gebied nu eigenlijk nog waard? De vraag “of dat allemaal maar zo kan en mag” willen de Vrienden van het Gooi nu wel eens getoetst zien. Het spreekt voor zich dat ook latere ontwikkelingen in dit gebied, het horecapaviljoen en (als het er nog van komt) Blaricum aan Zee, door ons nauwlettend gevolgd zullen worden. Ook de kustvisies van Huizen en Gooise Meren hebben onze aandacht.

Bezwaarschrift 7 juni 2019 en persbericht 11 juni 2019

Juni 2019: Schriftelijke vragen fracties GroenLinks, PvdA en D66 aan Provinciale Staten van Noord-Holland.

Genoemde fracties hebben een aantal vragen gesteld over de wenselijkheid en correctheid van de (tijdelijke) horeca voorziening op het strand van het voorland van de Stichtse Brug.

Zij vragen zich af of jaarronde recreatie vanuit een hoogwaardige horecavoorziening wel in overeenstemming is met de huidige natuurbestemming (NNN) en de beschermde status van het gebied volgens de PRV. Ook zijn zij van mening dat een vergunning voor 10 jaar in dit beschermde gebied geen “kleinere ontwikkeling” is en dat hier een bestemmingsplanprocedure voor doorlopen dient te worden.

Hier is geen sprake is van een groot openbaar belang, een grootschalige ontwikkeling in het gebied zal significante negatieve effecten zal hebben op de natuur.

Zij vragen zich af of het college hun mening deelt dat de kans op haalbaarheid van een bestemmingswijziging gering is.

11 juli 2019: Hoorzitting van Commissie voor de bezwaarschriften

Bij deze hoorzitting verschenen voor de commissie: twee vertegenwoordigers van de gemeente, enkele bestuursleden van de VVG en de uitbater van de strandtent, die een petitie overhandigde met een oproep aan de Gemeente er voor te zorgen dat de strandtent mag blijven.

De commissie ontving informatie dat bij het beoordelen door de provincie of een ontwikkeling mogelijk is, de planvorm (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) geen rol speelt.

Volgens een in de procedure ingebracht mailbericht van de provincie is in de natuurtoetsen behorend bij de ruimtelijke onderbouwing door de gemeente de Provinciale Ruimtelijke verordening (PRV) niet meegenomen. Hierdoor zijn twee zaken op het gebied van NNN niet goed opgenomen. Ten eerste is de beschrijving van het gebied door de provincie (WKW) niet gebruikt voor de toets. Daarnaast is het oppervlakteverlies (door het opbrengen van het zand) als “niet significant” beoordeeld, maar significantie is geen item meer bij oppervlak: ELK oppervlakteverlies is ontoelaatbaar.

11 augustus 2019: Aanvraag vergunning paviljoen

Op 2 augustus is een omgevingsvergunning aangevraagd om op de Stichtseweg (ongenummerd) een strandpaviljoen te mogen bouwen, met een instandhoudingstermijn van 10 jaar.

De VVG zal er – in het belang van de natuurbescherming in dit gebied –  op toezien dat  de juiste procedure zal worden gevolgd. In het bovengenoemde bezwaarschrift maken wij bezwaar omdat dit bij Blaricum Beach niet het geval is geweest.

Natuurwaarden van het Voorland:

Hierboven een recente foto van het oostelijk deel van het recreatiestrand, met recreanten op het (kruiden en faunarijke) gras. Hiernaast dit zelfde  gras, maar dan in 2016, vol met Parnassia. Deze plant komt voor op de Rode Lijst als één van de plantensoorten voor die in Nederland met uitsterving bedreigd worden en/of beschermd zijn.

In 2016 is er (toen Blaricum aan Zee nog een bedreiging was) een rapport opgesteld door Piet Bakker, mede namens de Vereniging van Vrienden van het Gooi, de KNNV afdeling Gooi, het IVN Gooi en omstreken en de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Zie hier de volledige versie. Dit rapport is destijds uiteraard aangeboden aan de gemeente Blaricum.

Hieronder een kaartje waarop wordt aangegeven welke natuurwaarden er aanwezig zijn. Slecht voor een heel klein deel (surfstrand west, 3) is aangegeven dat de natuurwaarde gering is.

Upgrade van de natuurtoets door Haskoning, in opdracht van de gemeente Blaricum, januari 2019: Upgrade (naar recreatiegebied) Voorland Stichtsebrug en plaatsing tijdelijk strandpaviljoen. Onderaan het rapport, tabel 7.2, staat dat extra recreatie en daarmee meer honden verstoring van broedvogels geeft en dat kwetsbare graslanden zullen worden betreden. Honden zullen nesten en holen vernielen, fauna doden en (ruige dwerg) vleermuizen worden gestoord in hun vliegroute en paarverblijfplaatsen. Wat het rapport “ enkele relatief kleine werkzaamheden” noemt heeft een immens effect op de recreatie druk.

Natuurwaarden volgens de Provincie

Onderstaande tekst geeft aan welke natuurwaarden de provincie toekent aan het natuurgebied van het voorland. De gesignaleerde overeenkomst met duingebieden is de aanwezigheid van zout, afkomstig uit diepe zandwinningputten in de voormalige Zuiderzee.

Het Voorland aan de oever van het Gooimeer kent door de vele gradiënten een grote rijkdom aan plantensoorten. In de bosjes van het Voorland (N14.03 Haagbeuken en essenbos) groeit o.a. de grote keverorchis en de bossen zijn ook rijk aan paddenstoelen. Een rijke plantengroei is verder vooral aanwezig op het groene strand (N10.02 Vochtig hooiland), maar ook op het recreatiestrand zijn bijzonder soorten aan te treffen (N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland). Lidsteng en de uitgestrekte begroeiing van paddenrus duiden op basenrijke omstandigheden (kalkrijk zand). Teer guichelheil, moeraswespenorchis, groenknolorchis, parnassia en moeraskartelblad zijn eveneens soorten van natte en kalkrijke bodems. Er zijn verschillende kale plekken aanwezig met pioniervegetaties met bitterling en duizendguldenkruid. Ook zijn er nog planten aanwezig die wijzen op zilte of brakke omstandigheden zoals moeraszoutgras, ruwe bies, aardbeiklaver en rode ogentroost. Op het groene strand groeit verder het zeer zeldzame vierkantsmos. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze vegetaties en de begroeiing van natte kalkrijke duinvalleien in het kustgebied. Een verdere overeenkomst met duingebieden is de rijkdom aan paddenstoelsoorten, waarvan er 15 kenmerkend zijn voor de zogenaamde wasplaten-graslanden. Hiervan zijn 12 soorten nationaal zeldzaam. Ze zijn kenmerkend voor stabiel beheerde schrale graslanden op ongestoorde bodems en in ons land en ook daarbuiten zeer  zeldzaam geworden. Ze zijn beperkt tot het noordoostelijke deel van het recreatiestrand, op het groene strand ontbreken ze.

Potentiële natuurwaarden:
De natuurpotenties van het Voorland aan het Gooimeer worden reeds grotendeels benut. Het is van belang dat het microreliëf en daarbij horende gradiënten in het gebied ongeschonden blijven. Hierdoor wordt het unieke mozaïek aan planten- en paddenstoelengemeenschappen behouden. De toegankelijkheid van deze terreinen vormt tot op heden geen probleem, maar intensivering van het recreatief gebruik (inclusief bebouwing of andere voorzieningen) ten koste van de waardevolle begroeiing is nadrukkelijk ongewenst. Consequent graslandbeheer zonder bemesting of bestrijdingsmiddelen is eveneens een voorwaarde voor behoud en verdere ontwikkeling van de soortenrijke vegetaties.

Plan waterwoningen
toen nog in combinatie met jachthaven