Jaarvergadering op 20 juni, schriftelijk!

Onze gebruikelijke plek voor de jaarvergadering, de infoschuur, biedt niet voldoende ruimte om aan de Coronaregels te voldoen. Om deze reden heeft het bestuur besloten de vergadering schriftelijk te houden op 20 juni j.l. Via een formulier op deze website of per brief konden de leden daar aan deelnemen.

Aan de leden is gevraagd:

  • Goedkeuring van de notulen van de ALV van 2019
  • Goedkeuring van de jaarrekening 2019, incl. rapportage van de Kascommissie
  • Instemming met de begroting 2020
  • Benoeming van de Kascommissie 2020 (Toelichting is aan leden toegezonden)
  • Benoeming van een erelid (Toelichting is aan leden toegezonden)

De bijbehorende jaarstukken voor de ledenvergadering zijn:

De aangekondigde lezing over het Smithuyserbos en de Wolfsdreuvik zal op een later tijdstip worden gehouden.

Vragen en opmerkingen

Hieronder vindt u de ontvangen vragen en opmerkingen, met de antwoorden van het bestuur.

Erik van Wijland
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een grote woningbouwopdracht en heeft Hilversum aangemerkt als een van de nieuwbouwlocaties (sleutelgebieden) op voorstel van B en W Hilversum. B en W heeft dit niet overlegd met de Raad en ook niet met de burgers. Het gaat om 10.000 woningen (20-25.000 inwoners) met bijbehorende aanpassingen/uitbreidingen van de infrastructuur. Dit kan niet anders dan zeer grote afbreuk doen aan het Tuinstad-concept van Dudok voor Hilversum. Het volume is zo groot dat karakter en landschap van het hele Gooi er in hoge mate door zal worden beïnvloed. Kortom een ontwikkeling waar qua doelstelling de VVG zich op aangesproken zal moeten voelen. Is de VVG van plan zich hierover een mening te vormen en zijn er al initiatieven voor gepland.

Deze vraag werd ondersteund door nog drie andere leden (Huijsing, Uijtjens en Wennink v.d. Voort).

Het bestuur van de VVG is het eens met de stelling dat een toename van 10.000 woningen in de gemeente Hilversum een opgave is die naar verwacht mag worden schade zal toebrengen aan het omringende landschap, in die zin dat voor de hand ligt dat het te bouwen aantal niet haalbaar is zonder hoger te bouwen dan gewenst is voor de beleving van het omliggende landschap en dat een toename van woningen als logische consequentie een toename van verkeer zal betekenen. De vraag of dat kan worden opgelost zonder uitbreiding van de bestaande infrastructuur is terecht. Ook de  vraag of deze toevoeging zich kan verdragen tot het erfgoed van Dudok is terecht.

In de afgelopen twee jaren zijn in de gemeente Hilversum, op initiatief van de inmiddels oud-wethouder Jan Kastje, gesprekken gevoerd met betrokken organisaties op het gebied van erfgoed. De VVG heeft daarin geparticipeerd ten behoeve van met name het groene erfgoed.

In de laatste fase van deze gesprekken is ook de toevoeging van de 10.000 woningen aan de orde geweest. De VVG heeft in die gesprekken al duidelijk aan de orde gesteld dat aantasting van het vrije uitzicht op de Gooise heidevelden en dat uitbrieding van de infrastructuur ten koste van de omringende natuur niet acceptabel is. De VVG zal ook in de toekomst dit standpunt krachtig uitdragen.

Reactie van de heer Uijtjens:

Dank voor de reactie vanuit het bestuur.  Ik kan me daar goed in vinden.

Maar wellicht kan nog toegevoegd worden dat het aantal van 10.000 geen uitgangspunt moet zijn, maar een bouwbeleid met een max. bouwhoogte van 20 m / 6 bouwlagen in het centrum en minder aan de stadsrand en zonder parkeerplaatsen. Daartoe nu eerst onderzoeken hoeveel woningen binnen die voorwaarden te realiseren zijn (waarschijnlijk rond de 5 duizend) en het lukrake getal van 10.000 dus los te laten.

Hiermee geven we aan niet alleen tegen te zijn, maar ook in welke mate wel ontwikkelingen mogelijk zijn. Ik hoop hiermee een zinvolle bijdrage te hebben geleverd.

De heer Van Oostveen merkt op dat de mededeling in de uitnodiging dat leden die niet hebben gereageerd worden gezien als voorstemmers, niet juist is. Immers, in normale gevallen tellen de stemmen van niet-aanwezigen ook niet mee.

Bij het zoeken naar een vorm voor de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur zich afgevraagd wat er zou gebeuren als er uitsluitend tegenstemmers tegen de jaarstukken zouden reageren. Immers, het is niet ondenkbaar dat mensen niet reageren juist omdat ze het wel eens zijn.

Dat neemt niet weg dat de heer Van Oostveen gelijk heeft. Het is tenslotte niet juist om de stemmen van afwezigen te tellen als voorstemmers. Wij zullen daarom uitsluitend de stemmen van degenen die wel hebben gereageerd laten meetellen.

R.L.J. Roetering
1. M.b.t. de notulen stem ik blanco (ik was niet aanwezig bij de vergadering vorig jaar).
2. M.b.t. de jaarrekening 2019 ben ik tegen, zolang ik geen toelichting heb op de hieronder gestelde vraag.
3. Bij de overige 3 punten stem ik “ja”.

Het is me niet duidelijk waaraan de € 20.000,- besteed is genoemd op blz.4 van de jaarrekening 2019 bij Exploitatie Binnendijk, post 8813 Ontvangen beleggingsresultaat Binnendijk.
Het is in ieder geval geen toevoeging aan de reserve van Binnendijk, want dan zou de nieuwe reserve op blz.5 € 20.000 hoger zijn.

De penningmeester beantwoordt de vraag over de post op pagina 4 van de jaarrekening als volgt:

De post van € 20.000,00 is een opname ten laste van het fonds Binnendijk. Deze opname doen wij om kosten te kunnen dekken die wij in dat jaar verwachten of reeds hebben betaald; het saldo daarvan staat op onze rekening bij de Rabobank.

Bij de verdeling van het beleggingsresultaat van het kalenderjaar willen wij tussentijdse mutaties niet buiten beschouwing laten omdat andere fondsen dan onevenredig bijdragen aan / profiteren van de verdeling van het beleggingsresultaat.

Op pagina 5 ziet u dat het saldo de verdeelsleutel is voor het beleggingsresultaat en dat het fonds Binnendijk een toevoeging krijgt van € 55.372,80.

Reactie van de heer Roetering:

Bedankt voor de aanvullende toelichting m.b.t. de kosten van het legaat Binnendijk.

De benaming van de post van – € 20.000,00 “Ontvangen beleggingsresultaat Binnendijk” is wat ongelukkig, want het hele bedrag van – € 28.750,00 is betaald uit het beleggingsresultaat Binnendijk en is dus ook gelijk aan de kosten van dat legaat.

Graag één en ander volgend jaar wat duidelijker weergeven. Met de aanvullende informatie stem ik alsnog in met de jaarrekening 2019.

De heer Hoeffnagel heeft op de website het verslag van de kascommissie niet kunnen vinden.
Dat is juist. De kascommissie is uiteindelijk, ook als gevolg van de coronakwestie, pas op 10 juni bij elkaar geweest voor de kascontrole. Sinds 11 juni staat het verslag op de website. De brieven aan de leden zijn verzonden op 6 juni en voor het overgrote deel op 9 juni bij de leden in de bus gevallen.

Het bestuur excuseert zich voor de vertraging.

J. D. Krosenbrink
Geachte heer Metz, geachte mevrouw Biermann,
ik stem in met al uw voorstellen vermeld in uw brief van 06 juni jl.
Tevens wil ik u bedanken voor uw respect voor de leden van de vereniging VVG.
Dat blijkt eens te meer uit uw zorgvuldigheid en het vasthouden aan regels voor democratisch bestuur.
In deze moeilijke en ook rommelige tijd verdient dat wel een compliment!

Rob Pels
U bent al jarenlang goed bezig, ga a.u.b. zo door.
Wat handig om mijn lidnummer op het antwoordformulier te zetten, scheelt zoekwerk.

Jan Hein Bannier
Dick Jonkers heeft meer dan 100 artikelen geschreven voor het tijdschrift. Daarnaast heeft hij heel veel werkzaamheden verricht en de vereniging vaak vertegenwoordigd in commissies en op andere wijze een grote bijdrage geleverd aan de activiteiten van de VVG.

H.J. Fijnvandraat
Grote dank aan het bestuur voor zijn inzet voor het doel van de vereniging !

17 juni: Hetty Laverman
Ik ben het meer dan eens met de benoeming van Dick Jonkers als erelid. Wat inzet, wat een inhoud, en wat een plezier om met hem samen te werken.

Als voorbeelden noem ik , (als toenmalig voorzitter van VVG en vervolgens
wat ik meemaakte in Geopark- en Limiten&Valkeveen-verband: zijn inzet als eerste als hoofdredacteur van het VVG-blad, bij het natuurbegraven-onderwerp dat toen in 2013-2014 bij de nu geosite Hoorneboeg in Hilversum speelde. en hij voor relevante input zorgde. En bij het opzetten van de leergang Gooiologie. Zijn brede kijk, zijn rustige manier van aanpak en meedenken. Niet voor niets hebben we vanuit VVG hem in. 2014 voorgedragen voor en heeft hij de Emile Luden penning in 2015 mogen ontvangen.
Veel waardering en dank aan Dick! een goed voorbeeld om te volgen.

Thijn Westerman
Gefeliciteerd aan/met erelid en kascommissie en Hans Hoes en Leen Mak voor het tijdschrift,
en sterkte met het vinden van nieuwe bestuursleden!
Hou de Kustvisie Gooise Meren goed in de gaten!

J.G. Witteveen
Met respect voor uw inspanningen en de uitstekende website

Anna Mak van Waay
Mijn complimenten over de wijze van verslaglegging, Ziet er prima uit en inhoudelijk geeft het een duidelijk inzicht. Voor zover van belang stem ik in met notulen ALV en jaarrek 2019 – stem in met begroting 2020 – stem in met benoeming kascommissie

Dick Jonkers benoemen tot erelid is een mooi initiatief als erkenning voor alles wat hij heeft bijgedragen en nog steeds doet.

Vragen zonder naamsvermelding:

De vraag is gesteld of de beoordeling van de situatie rond het vergaderen na corona opnieuw kan worden beoordeeld.
Voor het bestuur van de  VVG, en niet alleen voor hen, was dit jaar de eerste keer dat een ledenvergadering in fysieke aanwezigheid niet mogelijk was. Wij hebben gezocht naar een haalbare oplossing en constateren dat, behalve een ruime opkomst, het vergaderen op afstand niet ideaal is.

Wij zullen uiteraard deze manier van vergaderen evalueren. Dat overigens in de hoop dat wij u allen volgend jaar weer in persoon zullen kunnen ontmoeten en dat er ook aansluitend weer een lezing kan worden gehouden.

De vraag is gesteld wanneer er een lustrumjaar is.
Dat is in 2020. Dit jaar dus. Het bestuur heeft eind 2019 een lustrumcommissie ingesteld om dat voor te bereiden en was op weg om een symposium te organiseren in september. In het tijdschrift van maart jl. heeft de voorzitter in zijn voorwoord daar ook een mededeling van gedaan. Toen nog niet in de wetenschap dat ons een pandemie zou overkomen. Wij hebben, gezien de omstandigheden, besloten om de viering van het lustrum te verschuiven naar 2021.

De vraag is gesteld of de vragenlijst niet per e-mail had kunnen worden verstuurd aan de leden. Ook is gevraagd of het niet beter zou zijn om het papier tweezijdig te bedrukken.
Voor wat betreft het laatste, die vraag is terecht. Wij zullen daar in het vervolg aandacht aan besteden. Het per e-mail verzenden van de stukken aan de leden was helaas geen optie, omdat wij van meer dan de helft van de leden niet konden beschikken over een e-mailadres. Voor de respons was de mogelijkheid gecreëerd om het vragenformulier via de website te beantwoorden.