Nieuwe natuur bij strekdam Blaricum?

In ons dossier Waterwoningen doen wij verslag van het plan om op de kop van de Blaricummermeent een aantal drijvende woningen te realiseren. Het plan zal niet worden gerealiseerd.

Inmiddels ligt de dam er. Een plan om er voorlopig een wandelpad aan te leggen is door de raad afgewezen. Hart voor Blaricum heeft recent voorgesteld om te kijken of de natuur rond de dam kan worden versterkt. Het college zal dit gaan uitwerken in een plan met meerdere varianten voor natuurbescherming. De VVG vindt dat een goed idee en wil graag meedenken.
Nieuwe natuur is in dit gebied ook een item zoals omschreven in ons dossier Nieuwe natuur in de Blaricummermeent.

Hieronder de tekst van een artikel van 27 januari 2021 in de Gooi en Eemlander:

Laat die strekdam maar even voor wat hij is: ’een lelijke steenmassa in het Gooimeer’. Wat we ermee moeten, zien we later wel als we praten over het gemeentelijk toerisme- en recreatiebeleid. Concentreer je nu op de vraag hoe we de natuur rond die dam kunnen versterken.

Met die opdracht schoot een eensgezinde Blaricumse gemeenteraad deze week het voorstel van het college af om voor ruim vijf ton een wandelpad aan te leggen op de dam. En met die opstelling verzekerde de raad zich onverwacht ook van de steun van de Vereniging Vrienden van het Gooi. Uitgerekend de organisatie waarmee Blaricum de afgelopen jaren menig juridische procedure heeft uitgevochten over de ontwikkelingen rond de kuststrook, biedt nu haar expertise aan bij de gewenste natuurontwikkeling rond de dam. Een aanbod dat met enthousiasme werd ontvangen.

De raad zelf stond aan de wieg van het afgeschoten collegevoorstel. Nadat in juni vorig jaar werd besloten om de geplande waterwoningen uit de plannen voor de Blaricummermeent te schrappen, meende de raad iets te moeten met de kolossale dam, waaraan de gemeente ruim een miljoen euro had uitgegeven. Het college moest maar een simpel plannetje bedenken, waarop in de loop der tijd mogelijk voortgeborduurd zou kunnen worden.

Aan die opdracht hield het college zich. Het kwam met een voorstel om een wandelpad over de dam aan te leggen. De kosten daarvoor zouden, afhankelijk van de uitvoering, tussen een half miljoen en een miljoen euro uitkomen. Nadat er vorige week tijdens een RondeTafelGesprek door een aantal raadsfracties nog gefantaseerd was over verdere ’opleuking’ van het pad over de dam, bleek het realisme deze week ingedaald. Dinsdag tijdens de raadsvergadering diende Hart voor Blaricum namens de voltallige raad een amendement in op het voorstel.

De partij stelde voor te wachten tot de gemeentelijke nota recreatie en toerisme er is. In die nota zal het Blaricumse kustgebied (van strekdam tot en met strand) zeker ook een rol spelen. Vooruitlopend daarop ziet de raad wel een uitgelezen kans om rond de dam de natuur te versterken. Dat is goed voor de biodiversiteit en voor de beleving, zo menen de indieners. Aan het college nu de taak om te gaan werken aan een plan met meerdere varianten voor die natuurversterking. Bij dat plan verwacht de raad ook een financiële onderbouwing, terwijl tevens moet worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor cofinanciering door bijvoorbeeld de Postcode Loterij, Natuurmonumenten, rijk of provincie.