Er was een vergunning voor een landhuis, maar maar nu wil de ontwikkelaar een woontoren

Het gebouw  de “barbapappa” is door de rechtbank afgekeurd. Balkon heeft functie om water af te voeren en dan wordt het gezien als dakgoot en die mag niet hoger dan 6.50 meter zijn.

Update juni 2024
De rechtbank heeft in haar vonnis de vergunning van de Barbapappa op punten afgekeurd en geschorst in afwachting van een nieuw besluit van de Gemeente. De heer Goossens heeft de gemeente onder druk gezet. Daardoor was er geen tijd om de vergunning te repareren en nu is deze vergunning door de gemeente op 31 mei alsnog geweigerd. Barbapapa is hiermee van de baan. Ons hoger beroep bij de Raad van State daarmee waarschijnlijk ook.

Na intrekking van het plan “de tribune” is er nog een van rechtswege verleende vergunning voor een gebouw dat gelijk zou zijn aan de aanvraag van 22 december 2023. Deze vergunning is op een aanvraagformulier na zonder gegevens. Deze zijn door de heer Goossens niet op een geldige wijze ingediend. Een lege vergunning dus voor een gebouw zonder plaatje of omschrijving. Dit is de reden dat de vergunning opnieuw is aangevraagd. Die wachten wij nu maar af. Als het tegenzit moet de hele procedure nu opnieuw.

In overleg met de Stichting Naardereng is besloten voorlopig niet in te gaan op een uitnodiging om te praten over een nieuw plan in Kubus-vorm. Er is nog teveel onzeker en een plat dak mag gewoon niet van het bestemmingsplan.

Update mei 2024

Het plan voor de “tribune” is weer ingetrokken. De tweede vergunning van rechtswege wordt ingetrokken zodra de aangevraagde vergunning van december is verleend, want die lijkt daarop al hebben wij daar nog geen afbeeldingen van gezien.
Maar nu zijn er plannen om alle partijen een voorstel te doen: een houten kubus, ongeveer gelijk aan een al eerder ingediend model. Voordeel: een lager gebouw met een gelijke inhoud. Nadeel: het bestemmingsplan eist een hellend dakvlak. Volgens ons mag dat dus niet. Wordt in juni vervolgd.

Update april 2024
De heer Goossens heeft al veel ontwerpen ingediend. Lang is alle aandacht uitgegaan naar de “Barbapappa”, het ontwerp daarvan is door de rechtbank afgekeurd. Twee eerdere aanvragen zijn daarbij een beetje in een vergeethoekje terecht gekomen. Omdat de gemeente geen besluit heeft genomen binnen de gestelde termijn zijn de vergunningen voor deze aanvragen van rechtswege toegekend. Er zijn dus nu twee vergunningen van kracht . Ook loopt er nog een aanvraag voor een vergunning die eind december is ingediend. De termijn is daarvoor verlengd, er zijn aanvullende vragen gesteld.

Zodra de twee – onbedoeld –  verleende vergunningen worden gepubliceerd kunnen wij bezwaar indienen. Wij zitten niet op dit extra werk op te wachten, maar het zal wel nodig zijn. Niemand weet natuurlijk raad met deze onwenselijke en niet uitgewerkte ontwerpen. Zij zijn gewoon weer veel te groot en te hoog, nu zelfs al 45 meter!

Ontwerp van de aanvraag december 2023

Links de nieuwe aanvraag van december 2023                                                                                         rechts een inmiddels vergund gebouw

Update maart 2024
De rechter heeft het ontwerp afgekeurd omdat een hooggelegen balkon afdruipend water opvangt en dus vergelijkbaar is met een dakgoot. En dan zit deze te hoog. Maar de rechter oordeelde ook dat je de wanden van het gebouw op de grens van het bouwvlak mag plaatsen en dan vanaf niveau dakgoot met een dak 60 graden omhoog. Een groot bouwvlak levert dus een groot gebouw op. Een raadsel hoe je daar dan weer balkons moet maken, maar Jerry Goosens blijft proberen een gebouw te realiseren dat aan alle eisen voldoet.
Hij heeft ons voor de keus gesteld: een groot mooi gebouw met weinig appartementen of een groot eenvoudig gebouw met veel appartementen. Ons antwoord blijft: als het maar niet te groot is.

Inmiddels hebben wij hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Het gaat ons in hoofdzaak om een uitspraak over het toegestane volume. Wij zijn van mening dat een aantal argumenten hiervoor niet of niet voldoende behandeld zijn.

Update december 2023
Wij hebben een voorlopige voorziening aangevraagd om de bouw te stoppen totdat in hoogste instantie is beschikt door de rechterlijke macht. De projectontwikkelaar vraagt of dit niet achterwege kan blijven en belooft niet te starten op voorwaarde dat de rechtbank de ingediende beroepen uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 zal behandelen. De zitting was op 20 december. De rechter nam de tijd van 9.30 tot 15.00 uur en stelde vragen aan de aanwezigen over punten die nog hem niet voldoende duidelijke waren. Vakkundig liet hij niet blijken van een eigen mening, maar eind januari gaan wij de uitslag horen.

Update augustus 2023

Beroep
Op 11 augustus 2023 zijn wij beroep gegaan bij de rechtbank. De gemeente heeft een advies van de commissie van bezwaarschriften opzijgeschoven en handhaaft haar stelling dat het ingediende gebouw voldoet aan de letterlijke tekst van het bestemmingsplan. Wij kennen de historie veel beter en interpreteren de regels op grond daarvan anders. Wij zien wel degelijk een beperking in bouwvolume en hopen dat de rechtbank ons hierin volgt.

Voorlopige voorziening
Op 24 augustus hebben wij een voorlopige voorziening aangevraagd met het verzoek aan de rechter om de vergunning om te bouwen tijdelijk in te trekken tot dat definitief over de bouw is beslist. De essentie van het verzoek is om schade te voorkomen, die ingeval van honorering van het beroep nooit zou zijn ontstaan.

Update juli 2023

De commissie van bezwaar is van oordeel dat het dakvlak niet voldoet aan de eisen en adviseert de Gemeente op deze grond de verleende omgevingsvergunning in te trekken. De gemeente consulteert twee externe deskundigen die de balkons, die deel uitmaken van het dakvlak van ondergeschikte aard zijn en handhaaft de omgevingsvergunning.

De VVG heeft aangekondigd bij de rechtbank bezwaar aan te tekenen. Belangrijk wordt het tot nu toe genegeerde of fout geïnterpreteerde het argument dat er in het bestemmingsplan helemaal geen plaats is voor nieuwbouw.

Update december 2022

Er is een nieuwe vergunning verleend. Wij hebben op 13 december 2022 weer een nieuw bezwaarschrift ingediend.

In welke zin is de situatie nu anders? De commissie van bezwaar zal de vergunning nu niet meer afkeuren op een vormfout, die is voldoende hersteld. Heel veel andere bezwaarpunten die de commissie in haar advies heeft genoemd kunnen nu in de tweede ronde wel aan de orde komen en een aantal bezwaarpunten is nog niet behandeld.

Update juli 2022

Omgevingsvergunning woontoren Driftweg Naarden herroepen.

De 45 ingediende bezwaarschiften hebben effect gehad. Een commissie die de bezwaren behandelt heeft de gemeente geadviseerd de vergunning in te trekken omdat er een te groot verschil zit tussen de aanvraag en de vergunning. Dat heeft de gemeente ook gedaan. Daarop is direct een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor het zelfde gebouw, maar nu met het juiste aantal appartementen (17).

Daarnaast zijn er door de commissie een aantal overwegingen genoemd die van invloed kunnen zijn op de verdere besluitvorming. Het is onzeker of de gemeente deze punten nu al gaat opnemen in haar  besluit op de nieuwe aanvraag.

Het bestemmingplan gaat uit van een groot woonhuis dat uit meerdere woningen mag bestaan, met maximaal twee verdiepingen en een kap. Alleen de helling van het dakvlak en de dakgoothoogte zijn beperkt. Het ontwerp ging uit van een kap bestaande uit 9 etages met in het midden een schuine gevel en aan de zijkant balkons. De commissie wijst erop dat het schuine deel – als dat al een dakvlak zou zijn – slechts 50 % van de zijkant van het gebouw uitmaakt en dat de balkons net als de dakgoot ook een functie hebben om regenwater op te vangen. Het balkon op de bovenste etage functioneert dus als dakgoot. Op deze punten voldoet het plan dus niet aan de voorwaarden.

Er ontbreken nog aanvullende vergunningen. De toegangsweg is te smal voor hulpdiensten, die ook geen opstelplek hebben.

De commissie is niet volledig ingegaan op ons argument dat hier sprake zou zijn van herbouw. Zodra er een nieuwe vergunning ligt waar wij tegen in beroep kunnen gaan is het niet onwaarschijnlijk dat wij de rechtbank zullen vragen hier een uitspraak over te doen.

Een door de VVG ingebracht punt trof doel. De commissie is van mening dat de gemeente bij het beoordelen van een nieuw plan meer aandacht moet besteden aan landschappelijke en natuurlijke waarden. Wat alle bezwaarmakers al direct aanvoelden: “dit gebouw past niet op deze plek”, moet nu volgens de commissie ook betrokken worden in de ambtelijke overwegingen.

Kijk hier naar het volledige rapport van de commissie
Ook een leuk stuk in de Gooi en Eemlander, met een tekst die zonder toeval lijkt op de tekst van de website.

Update april 2022
Er zijn ruim 40 bewaarschriften ingediend. Naast de VVG waren dat onder meer: het GNR, de gemeente Huizen, de Provincie en de Stichting Naardereng, met in haar kielzog een groot aantal omwonenden. Op 21 april was er een hoorzitting. Het advies van de commissie zal waarschijnlijk eind juni worden uitgebracht.

Op 10 januari 2022 heeft de gemeente voor dit gebouw een omgevingsvergunning afgegeven. Het is 38 meter hoog in een kuil van 7 meter en steekt dus 29 meter uit boven het maaiveld. De bomen aan de kant van de Diftweg zijn tussen de 15 en 20 meter hoog.  Kortom “een baken in de Naarder Eng”.

Ongeveer 5 jaar hebben de projectontwikkelaar en de gemeente om tafel gezeten en nagedacht hoe zij op deze bijzondere plek een bijzonder gebouw zouden kunnen realiseren. Steeds futuristisch en zeer exclusief. Ontwerpen die het gehele terrein zouden beslaan liepen vast op de beperkingen die voortvloeien uit de aanwijzing van het terrein als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Daarna is besloten dat het gebouw strikt binnen het bouwvlak gerealiseerd zou moeten worden en dat het moest voldoen aan de voorwaarden van het bestemmingsplan.

Het streven naar een bijzonder gebouw is gebleven. Met fraaie zinnen over ronde, zachte, sculpturale vormen die door hun lichte houtkleur harmoniëren met de wisselende seizoenen in de omliggende natuur rekt de gemeente alledaagse begrippen als “landelijke bouwvorm” of “twee bouwlagen met kap” zover op dat het huidige ontwerp daarin zou passen. Ook wordt gebruik gemaakt van onduidelijkheden in de bepalingen. Er is geen grens aan de nokhoogte en “twee of meer woningen op of naast elkaar” wordt opgerekt tot een appartementencomplex met 17 woningen.

Aan welstandsbepalingen en andere relevante regelgeving besteed de gemeente helemaal geen aandacht, hoewel de genoemde onduidelijkheden in de bepalingen daar wel aanleiding toe geven.

Aan door de VVG aangeleverde bewijzen dat de gemeente destijds zelf heeft verklaard dat hier sprake zou zijn van herbouw in plaats van nieuwbouw wordt voorbij gegaan. Er zijn ook andere argumenten aan te voeren dat het bestemmingsplan nieuwbouw op deze plek helemaal niet toestaat. Bij herbouw is er wel een beperking in volume.

Het is onze indruk dat de zelfde bepalingen die nu tot de toestemming leiden ook gebruikt hadden kunnen worden om vanaf het begin te stellen dat dit gebouw op deze plek in de beschermde natuur in strijd is met de intentie van het bestemmingsplan.

De VVG heeft als doel de kwetsbare natuur in het Gooi te beschermen en verzet zich tegen de bouw van dit veel te grote, boven de bomen uitstekende gebouw. De ontwikkelaar wil van het terrein een beeldentuin maken en blijkt niet te beseffen dat hier sprake is van NNN gebied.

Er is veel protest tegen. In de buurt, verenigd onder de Stichting Naardereng, bij de gemeente Huizen, maar ook bij de politiek in de Gooise Meren, bij het GNR en uiteraard bij de VVG. Ook politieke partijen hebben kritische vragen gesteld aan gemeenteraad en provincie. De VVG zal tegen dit plan een bezwaarprocedure starten.

Heel veel informatie over dit bouwplan, inclusief de tekst van de beschikking vindt U op de speciale projectpagina van de gemeente

De tekst van ons bezwaarschift vindt u hier.
Het overnemen van de tekst van dit bezwaarschrift, of gedeelten daaruit, of het citeren uit de in dit document genoemde argumenten is alleen toegestaan met vermelding van de bron. Commentaar, discussie en aanvullende opmerkingen zijn van harte welkom.

Wat heeft er ooit gestaan?
Er is nooit een woning op het terrein gebouwd. Het gebied heeft geen huisnummer en werd aangeduid als Driftweg t.o. 125. Aan het einde van de oprit links heeft een schuur heeft gestaan. Deze is rond 1986 afgebroken. Daarnaast waren er rond de eeuwwisseling faciliteiten voor paarden, een stacaravan en kooien voor circusdieren. Dat werd in 1993 nog even spannend toen er een luipaard ontsnapte (zie bericht hieronder).

Enkele bouwplannen die het niet gehaald hebben.

In 2018 is er al overleg geweest over het plan “Fata Morgana”. Dit project valt ver buiten het bouwvlak. De gemeente was om dit mogelijk te maken bereid het bestemmingsplan aan te passen. Alle kosten waren voor de ondernemer. Zie de overeenkomst ondernemer met gemeente

Er zijn meerdere bouwaanvragen ingediend, een klein deel daarvan wordt hierboven weergegeven.

Het ontwerp dat nu is goedgekeurd
Met een hoogte van 36 meter beslaat het gebouw het gehele bouwvlak. De gemeente Gooise Meren heeft aangegeven dat op deze plek volgens het bestemmingsplan een gebouw mag worden neergezet met een oppervlakte van 35 x 25 meter, een goothoogte van 6 meter 50 en een dakhelling tussen de 30 en 60 graden. Door het ontbreken van een voorgeschreven nokhoogte staat de gemeente deze hoogbouw toe.

Bij een dakhelling hoort allereerst een dak. De definitie van een dak in de welstandsnota is: afdekking van een gebouw, vlak of hellend, waarop dakbedekking is aangebracht. Daken zijn gedekt met keramische pannen, leien of riet.

Het dak op de 10e verdieping, aangegeven met de bovenste rode vak op het (bewerkte) plaatje van het zijaanzicht, is wel een afdekking van het gebouw. Het middendeel van de bovenste acht verdiepingen is op de tekening van de zijkant een schuine gevel, al is dat door de vorm van de visueel doorgetrokken balkons nauwelijks te zien. De vertrekken aan weerszijde van deze schuine lijn hebben gewoon rechte wanden. Als je het iets naar achter gelegen schuine middendeel mee tekent bij het vooraanzicht geeft dat de illusie van een dakhelling. Maar om nu te beweren dat de acht bovenste verdiepingen een afdekking  vormen van een gebouw dat bestaat uit de eerste drie bouwlagen is wel erg creatief. Het balkon op de tweede etage zou een dakgoot moeten zijn.

Het in de welstandsnota voorgeschreven materiaalgebruik is traditioneel. Gevels zijn in principe van baksteen en bij uitzondering van stucwerk of houten rabatdelen.  Indien geen baksteen wordt gebruikt is de uitzondering stucwerk of houten rabatdelen. Het gebouw zal zichtbaar zijn vanaf de Driftweg (vooral als er geen blad aan de bomen zit).

In het Driftwegdossier werken wij nauw samen met de Stichting Naardereng. Zij hebben vlak voor de bomenrij een ballon opgelaten (zichtbaar in het rode kader) aan een touw van 29 meter (hoogte gebouw min diepte kuil).

Aan de hand van deze geconstrueerde foto is bij benadering te zien hoever het (verder naar achteren gelegen) gebouw boven de bomen zal uitsteken. Als de blaadjes van de bomen zijn en in de woningen licht brandt, dan zal het gebouw door de bomen heen ook heel goed zichtbaar zijn .

Op de linker tekening (uit de aanvraag omgevingsvergunning) zijn de bomen en het gebouw even hoog, Ongeveer 22 meter. Maar hier zijn 9 woonetages getekend. Rechts een bewerking incl. de 10e en 11e etage.  Het gebouw steekt ruim 6 meter uit boven de bomen. Vanaf de Driftweg gezien zijn de bomen 15 à 20 meter hoog, en dus nog beter zichtbaar.
Wij kennen in het Gooi een z.g. illusielandschap, natuur waarin zo min mogelijk bebouwing zichtbaar is. De wethouder noemt dit: “de Gooise maat”. Kijk ook naar deze pagina uit de Leidraad Landschap & Cultuurhistorie van de Provincie.

Wat mag er gebouwd worden?

Bestemming en bouwvlak
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Naarden uit 2005, herzien in 2008 (maar niet voor wat betreft dit perceel), is de bestemming “Woondoeleinden II”. Er is een bouwvlak 25 x 35 = 875 m2, waarop een groot woonhuis met één tot anderhalve bouwlaan en een kap mag worden gebouwd. Dat kunnen ook twee of meer woningen naast of op elkaar zijn. De goothoogte is max 6,50 m en de dakhelling tussen de 30 en 60 graden.

Waarom staat er een bouwvlak in het bestemmingsplan?
In 1976 was de bestemming van het gebied: “bos” en “stoeterij en tevens landschappelijk waardevol gebied”. In 2005 is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Uitgangspunt van de provincie daarbij was om in het buitengebied geen nieuwe verstedelijking te laten plaatsvinden. Daarbij ontstond de vraag wat er moest gebeuren met bestaande bouwrechten, zoals aan de Driftweg ten behoeve van een stoeterij met bedrijfswoning. De provincie wenste deze te schrappen, maar de gemeente wilde deze handhaven en had begrip voor de economische gevolgen daarvan voor de eigenaar.

Herbouw van bestaande woning.
Aan de hand van jurisprudentie van de Raad van State is bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeente besloten het bouwrecht te interpreteren als een bestaande woning. Zie de nota van inspraak en overleg bij “onderbouwing”. In het nieuwe bestemmingsplan werden daardoor regels van toepassing die gelden voor herbouw. Herbouw dus van de bedrijfswoning die op papier was vergund, maar nooit gebouwd is. Het toekennen van het label “woningdoeleinden II” met de regelgeving rond herbouw is dus een bewuste keus. Op grond van deze regels is de maximale inhoud 1.000 m3.

Bouwvergunning landhuis
De gemeente wilde graag van de rommelige situatie op het terrein af.  Er is al vanaf 2002 -toen het vorige bestemmingsplan nog van toepassing was – gesproken over een bouwvergunning om er een groot landhuis van ca. 2.000 m3 neer te zetten, dat is er ook nooit gekomen. Om de de plek met bestemming stoeterij met bedrijfswoning de bouw van landhuis mogelijk te maken is daarvoor via de provincie nog een uitzonderingsprocedure (art 19 RO) gevolgd. Ook is het bouwvlak verplaatst naar de huidige plek.

Koper weet dat er niet meer mag worden gebouwd dan 1.000 m3
In de eigendomsakte van koper staat letterlijk opgenomen:
“Koper is voornemens het verkochte te gebruiken als bouwgrond voor de bouw van een woonhuis met aanhorigheden. Hij is voornemens de daartoe eventueel noodzakelijke wijzigingen in het bestemmingsplan te entameren en/of de noodzakelijke vergunningen aan te vragen. Hij aanvaardt ten volle het risico dat noodzakelijke wijzigingen van bestemmingsplan en/of vergunningen niet of niet geheel zullen kunnen worden verkregen. Hij is bekend met het feit dat volgens het vigerende bestemmingsplan thans een woonhuis met een inhoud van ten hoogste één duizend kubieke meter (1.000 m³) op het verkochte mag worden gerealiseerd.”

Het behoeft geen betoog dat een verkoper (Mecobouw) deze tekst niet in een akte laat opnemen als daar geen onderbouwing voor is. De gemeente zal hem hebben verteld wat de genoemde beperking in bouwmogelijkheden is. Hierover hebben wij vragen aan de gemeente gesteld.

Mag er nu een ander landhuis gebouwd worden?
Het is in ieder geval duidelijk dat er op deze plak nooit sprake is geweest van iets anders dan de mogelijkheid er een groot woonhuis neer te zetten. Een groter volume in de vorm van een groot appartementengebouw voldoet in ieder geval niet aan de grenzen van het gestelde volume. Woondoeleinden II staat verbouw en herbouw toe. Nieuwbouw wordt niet genoemd en kan ook niet binnen deze bestemming. Het landhuis was toegestaan, verdere uitbreidingen van de bebouwing werden daarbij uitgesloten.

Het projectgebied ligt buiten de “rode contour”, het gebied wat bestemd is om te bebouwen.

In het oude bestemmingsplan was plek voor een dienstwoning met stoeterij. Zie de paardenhoefjes op de tekening. Woning en stoeterij zijn nooit gebouwd en het bouwvlak is verplaatst naar een betere zon locatie t.b.v. het aangevraagde landhuis

De overige spelregels

Omgevingsvergunning voor terrein buiten het bouwvlak

Ligging bouwvlak, verhardingen en toegangsweg
Het goedgekeurde ontwerp omvat het gehele bouwvlak van 25 x 35 meter. Het bouwvlak is volgens het bestemmingsplan ook bestemd voor de aanleg van terrassen en parkeerplaatsen. Die zullen nu moeten worden aangelegd in het omliggende beschermde “bosgebied”. Net als toegangswegen, paden en kabels en leidingen.

De plannen van de ondernemer om in het terrein een beeldentuin aan te leggen zijn ook een ontkenning van de beschermde status van het gebied.

NNN- gebied moet nog worden ingericht als natuur
Het groene deel, het talud, is volgens de provincie al ingericht als natuur.
Het rood aangegeven vlakke deel in de kuil zal volgens de provincie uiterlijk in 2027 moeten worden ingericht als natuur. Dat kan via aankoop door de provincie of door bindende afspraken te maken over inrichting en beheer.

Op deze kaart is ook te zien dat de NNN-vrije vlakjes nog op de plek van het bouwplan voor de stoeterij staan.

Natuurnetwerk Nederland
Het bouwvlak en het omliggende terrein liggen in een gebied dat in 1987 is aangewezen als Beschermd Natuurmonument, later: Natuurnetwerk Nederland. Hierdoor zijn de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en de daaruit voortvloeiende Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 van toepassing. Het gaat hier om regels in het belang van de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van de aangewezen gebieden. Het is de vraag of het NNN door het bouwplan niet slechter wordt en of de regels dat toestaan. Vastgelegd moet worden dat alle buitenverlichting vleermuisvriendelijk moet zijn.

Verstedelijking
Ook moet het project voldoen aan het besluit Ruimtelijke Ordening.
De Raad van State heeft bepaald dat bij een bouwaanvraag voor meer dan elf woningen in het buitengebied – en dat is van toepassing op dit bouwvlak – er sprake is van verstedelijking. Regels van ruimtelijke ordening schrijven hierbij de keuzeladder voor duurzame verstedelijking voor. Dat er volgens het bestemmingsplan een gebouw met appartementen mag komen doet daar niet aan af. Er moet gemotiveerd worden waarom niet binnen bestaand stedelijk gebied in de behoefte aan dit soort woningen kan worden voorzien.

Illusielandschap
Wij kennen in het Gooi een z.g. illusielandschap, natuur waarin zo min mogelijk bebouwing zichtbaar is. Kijk ook naar deze pagina uit de Leidraad Landschap & Cultuurhistorie van de Provincie.

Bescherming als aardkundig monument

Het gebied van het Natuurnetwerk Nederland

Het bouwvlak, schuin rechts boven het rode driehoekje

Het project in de media

In NH Nieuws een interview waaruit blijkt dat de projectontwikkelaar echt helemaal niets snapt van de commotie.

“De gemeente Gooise Meren weet daarvan, want ik heb alle procedures netjes doorlopen. Ze hebben me zelfs met regelmaat complimenten gegeven over het plan. Ook voormalig wethouder Hendrik Boland was destijds erg enthousiast. We hebben samen wel wat gepuzzeld om te voldoen aan alle normen en de exacte grootte van het perceel, maar er is eigenlijk nooit een wanklank gevallen.”

Op 10 augustus wederom een artikel in de Gooi en Eemlander waarin de projectontwikkelaar zijn plan aanprijst. Omdat het een niet voor iedereen bereikbaar premium artikel is, hier een aantal citaten. Melding wordt gemaakt van de allernieuwste, meest duurzame en innovatieve technieken op gebied van gezondheid, voeding en energie die een rol in het complex zullen spelen. ,,In de woningen kan bijvoorbeeld de gezondheid van de bewoner worden gemonitord. De energievoorziening is op basis van een waterstofsysteem, waar de hele buurt bij kan aanhaken. Nog een technisch hoogstandje: een digitaal aangestuurde lift die de auto van en naar de parkeerkelder brengt”.

De projectontwikkelaar legt uit hoe hij vanaf dag één optrekt met de gemeente Gooise Meren. ,,Verschillende ambtenaren, de toenmalig wethouder Hendrik Boland, maar ook met medewerkers van de provincie Noord-Holland. En natuurlijk de welstandscommissie. Daar zijn we zo vaak geweest. Tot achter de komma moest het plan kloppen, tot ik er gek van werd.’’ Dat hebben we niet eerder laten zien, omdat we eerst het akkoord van de welstandscommissie wilden hebben. Pas toen dat rond was hebben we de bouwaanvraag bij de gemeente Gooise Meren ingediend. Dat was dus 1 juli.’’

“Omdat het bouwperceel vrij laag ligt, zal het gebouw niet boven de boomtoppen uitkomen. Sterker nog; in het bestemmingsplan wordt niet gerept over een nokhoogte. Ik zou in theorie nog veel hoger kunnen gaan, tot tachtig meter. Maar daar moet je natuurlijk niet aan denken’’, zegt de projectontwikkelaar,,Mocht het helemaal afketsen, dan moeten we misschien een doorsnee appartementencomplexje bouwen, want er wordt hoe dan ook gebouwd”.

Een artikel over geschokte buurtbewoners en nog een artikel in NH nieuws, met overigens een foto van een verkeerd bouwperceel.

De VVG heeft een persbericht verzonden om aan te kondigen dat wij klaar staan om het hele juridische traject van bezwaarschriften tot en met beroep bij rechtbank en Raad van State te gaan doorlopen. Wij geven hiermee een signaal af dat wij de gemeente bij de les gaan houden en dat het voor de ondernemer een lastige klus gaat worden om zijn plannen te realiseren. Op 16 augustus is het bericht geplaatst in het Bussumsnieuws, met tevens een reactie van de projectontwikkelaar. Vooral de bewering dat dit een “kruimelgeval” zou zijn geeft aan dat de VVG goed in de gaten moet houden dat er een goede procedure gevolgd wordt.

In het Huizer Nieuws op 21 augustus: projectontwikkelaar probeert met een procedure als kruimelgeval een gedegen behandeling van zijn project te voorkomen.

Op 29 augustus 2020 hebben wij een tweede persbericht verzonden. Hierin doen wij een beroep op de gemeente om ook bij de aanvraag van het tweede bouwplan de uitgebreide procedure toe te passen. Dit is van groot belang omdat het projectgebied een aardkundig monument is en omdat er bij meer dan 11 woningen sprake is van verstedelijking. Dit kan niet behandeld worden zonder medewerking van de provincie.

Op 2 september een bericht in het Naarder Nieuws. De projectontwikkelaar, de buurt en de VVG komen allemaal aan het woord. Niemand is enthousiast over het het tweede ingediende plan. Misschien komt er nu wel een derde, de tijd zal het leren.

Naar aanleiding van de ontdekking dat er formeel sprake is van herbouw zonden wij op 5 september 2020 een derde persbericht. De inhoud daarvan is in de tekst van de website verwerkt.

In de Gooi en Eemlander op 14 september 2020 een artikel met de constatering dat er op het bouwvlak zelf een NNN bestemming zit en de vraag of dit al of niet “per abuis” zou zijn.

In de Huizercourant nog een mooi bericht van de Historische Kring Huizen over een Buitenluier dee da een blókkendoës near wul zetten

Op 14 oktober verzonden wij een nieuw persbericht, met de openbare vraag of er nu sprake is van herbouw of van nieuwbouw. Ofwel: is er een beperking in bouwvolume of niet? Wij zijn benieuwd wat de gemeente Gooise Meren met deze discussie gaat doen. Ook dat is gepubliceerd oa. in het Naarder Nieuws en het NH Nieuws

De laatste tijd is het aantal publicaties niet meer bij te wonen, een selectie uit het Naarder Nieuws:

13 januari: politiek keert zich tegen de plannen

14 januari 2022: Hoe mooi en bijzonder het wel niet wordt

Op 15 januari 2022 een artikel n.a.v. ons persbericht

en op 17 januari het bericht dat ons bezwaarschift is ingediend

Medestanders en Belangenverenigingen

De petitie van omwonenden tegen dit plan vindt u hier. De VVG heeft deze mede ondertekend. Inmiddels is de petitie met 3.743 handtekeningen aangeboden aan wethouder Jorrit Eijbersen.

Het buurtcomité heeft voor haar activiteiten inmiddels de Stichting Naardereng opgericht en heeft onder die naam een facebookpagina. De stichting heeft ook een website, waar bezoekers worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de kosten van hun advocaat. De  VVG werkt met deze stichting nauw samen, met behoud van eigen koers en eigen inzichten.

Ook het Goois Natuurreservaat is “verbaasd”. Zie de website van het GNR

Ook de gemeente Huizen heeft ons gemeld dat zij onze initiatieven van harte ondersteunen.

De geschiedenis van het terrein

Zandafgraving
Het zand werd door Dirk Lustig vanaf 1931 afgegraven, hij kon daarbij ongestoord zijn gang gaan, want in die tijd zou een graafverbod inbreuk maken op zijn eigendomsrecht. Maar de publieke opinie keerde zich ten gunste van de natuur. “Natuurschending in het Gooi” stond in de krant. Lustig zat er niet zo mee, er viel hier veel geld te verdienen. Er rest straks niet meer dan een dor en mul zandgat sprak hij. Zijn concurrent E.R. de Wilde kocht alvast een stuk nog dichter bij de Driftweg.

Totaal is er ca 72.000 m3 zand gewonnen tot een diepte van tussen de 6 en 8 meter. Het zand werd gebruikt om twee kleine forten langs de nieuwe rijksweg om Muiden te bouwen. De zanderij werd achtergelaten als een verlaten ruïne.

Artikel Huizer Courant 2009
“De Driftweg, met links goed te zien de in aanbouw zijnde nieuwe wijk in Huizen. Rechts bij de bosschages ligt “de kuil” van Dirk Lustig in Naarden. De Driftweg stopt op driekwart van de foto en gaat over in een zandpad”.

Foto: Drukkerij Bout

Een artikel in de Gooi en Eemlander over de ontsnapping. Deel 1 en deel 2.

Zand, wilde beesten en bouwdromen

Een artikel in ons tijdschrift 2021-1

Raad van State: zandafgravingen kunnen aan regels gebonden zijn.

Er ontstond destijds een discussie of bescherming van natuur bij het Natuurreservaat voldoende in goede handen is. Zij missen echter de strafwetgevende bevoegdheid, waardoor de gemeente hier een aanvullende taak te verrichten heeft. Er komt in 1933 een verbod om zonder vergunning af te graven. De Vereniging “het Grondbezit” komt hiertegen in opstand, maar de heer Dirk Lustig, hier makelaar genoemd, krijgt wel een boete wegens overtreden van de verordening.

De kantonrechter is van mening dat het hier een te vergaande aantasting van het eigendomsrecht betreft. Bij de rechtbank verliest de heer Lustig waarop hij een rekest zendt aan Provinciale Staten: “dat hem zeer waarschijnlijk na in werkingtreding van de zandafgavingsverordening het afgraven zal worden verboden, mede ten gevolge van het niet verlenen van ene bouwvergunning geheel waardeloos zal zijn geworden. Het beperken van de eigendom zonder enige schadevergoeding toe te staan is in strijd met de wetten van het algemene belang”.

Uiteindelijk bepaalt de Raad van State dat de gemeente bevoegd is om regels t.b.v. natuurbescherming op te stellen en dat een gemeentelijk bouwverbod niet elk genot en gebruik aan de eigenaar ontneemt.

Circusdieren

Augustus 1993: Luipaarden ontsnapt!

Eind vorige eeuw gebruikten de gebroeders van der Hulst het terrein voor de handel in circusdieren. Daar is een keer een jachtluipaard ontsnapt. Paniek in de buurt en met veel moeite in de bosjes bij de Limieten verdoofd en gevangen met hulp van politie en een ervaren dierentemmer.

Stichting de Vijverberg
Als u alles wil weten over de geschiedenis van deze zandkuil raden wij dit artikel uit de Omrooper van Henk Schaftenaar aan. Pagina 113 tot 117: “Als mollen in een gazon”.

Rapport VVG: Zanderijen
Het terrein is zowel wat de historie als de natuurwaarden betreft beschreven in ons Rapport Zanderijen op blz. 38: 4.15, Groeve Driftweg.

Kadaster, kaarten en foto’s

De VVG beschikt over alle eigendomsbewijzen van 1980 tot heden. Deze zijn verkregen uit openbare gegevens van het kadaster. Ook beschikt de VVG over luchtfoto’s en topografische kaarten. In geen van deze documenten staat een woning vermeld of afgebeeld.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen