Natuurdroom 2050 Noord- Holland

Ons bestuurslid, George Laeijendekker, heeft een inbreng gehad in het rapport van ARK natuurontwikkeling t.b.v. de Provinciale Omgevingsvisie 2050.

De biodiversiteit in Noord-Holland staat onder druk. Onder meer door gebrek aan geschikte leefgebieden zijn er veel dier- en plantensoorten verdwenen. Om  robuustere natuur te maken en de natuurgebieden meer met elkaar te verbinden investeert de Provincie Noord-Holland in het Natuur Netwerk Nederland. Het Natuurnetwerk Noord-Holland zal in 2027 totaal 56.300 hectares beslaan. Een groot deel hiervan is gerealiseerd. Maar de laatste 5.900 hectare vragen extra inspanningen omdat de complexiteit van de projecten toeneemt nu de makkelijke hectares al gerealiseerd zijn.

De Provincie Noord-Holland werkt op dit moment aan de omgevingsvisie 2050, hét langetermijn ontwikkelingsbeeld dat de strategische keuzes bevat over de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving in Noord-Holland.

Hiertoe worden verschillende bouwstenen en verkenningen ontwikkeld en gebruikt die als input en inspiratie dienen, zoals het huidige natuurbeleid, de Leidraad Landschap & Cultuurhistorie, de Agenda Vrijetijdseconomie, Groen Kapitaal, en de gezamenlijke visie van de groene organisaties op het landschap.

ARK Natuurontwikkeling is gevraagd om een ‘natuurdroom’ te ontwikkelen voor het jaar 2050. Het natuurnetwerk in Noord-Holland stamt uit 1990.

De basisgedachte onder het netwerk is ongewijzigd belangrijk. Behalve het realiseren van het netwerk en het continue werken aan de verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden, is dit moment van starten met de omgevingsvisie het moment om te bekijken of en waar er nog nieuwe kansen zijn voor de versterking van het bestaande natuurnetwerk. In verband met de omgevingsvisie zullen meer ruimtelijke opgaven in de provincie uitgewerkt moeten worden. De natuurdroom is bedoeld als inspiratie voor nieuwe natuur in de provincie wat moet leiden tot meer biodiversiteit en kansen voor natuur, gebaseerd op natuurlijke processen.

Zie hier voor de hele inhoud van dit rapport