VVG reageert op omgevingsvisie 2050 van de provincie NH

De provincie heeft een ontwerp Omgevingsvisie 2050 uitgebracht. De VVG constateert met tevredenheid dat de kwaliteiten van het Gooi als bijzonder deel van de provincie worden erkend, maar plaatst wel een aantal kanttekeningen bij dit ontwerp.

Regelmatig zoeken initiatiefnemers en lagere overheden de randen op van de wettelijke bescherming van natuur en landschap. De VVG roept de provincie op actief handhavend op te treden, met behulp van Provinciale Ruimtelijke Verordeningen en de Wet Natuurbescherming.

De VVG mist een visie op de vorming van een provinciegrensoverschrijdend Nationaal Park Heuvelrug en een samenhangende visie op de ontwikkeling van natuur en recreatie op en langs het Gooimeer (grotendeels NNN- en Natura 2000 gebied). De VVG kijkt bezorgd naar een groot aantal initiatieven voor recreatievoorzieningen en bebouwing die daarmee op gespannen voet staan. Projectontwikkelaars hebben soms een geheel eigen visie en blijken succesvolle pogingen te doen om gemeenten voor hun plannen te interesseren.

Een meer recreatieve benutting van natuur en landschap kan leiden tot nieuwe verdienmodellen. Zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer dat op zoek is naar eigen inkomsten, die ten koste kunnen gaan van natuur- en landschapswaarden. Soms zelfs in strijd met de wet- en regelgeving.

De VVG betreurt dat de provincie zich – samen met Amsterdam – actief wil terugtrekken uit de financiering van het Goois Natuurreservaat. Het is te makkelijk om te wijzen naar de verantwoordelijkheid van andere overheden en terreineigenaren. Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL-regeling) voorziet onvoldoende in het kostbare beheer van de Gooise natuur in het historische cultuurlandschap.

De VVG constateert met tevredenheid dat de Provincie oog heeft voor de biodiversiteit. Maar natuurintensief ontwikkelen mag niet leiden tot de gedachte dat het natuurnetwerk onderhandelbaar zou zijn of tot natuurverlies zou mogen leiden.

De omgevingsvisie besteedt terecht ruim aandacht aan de noodzaak van energietransitie. Met instemming constateert de VVG dat op het gebied van windturbines ook de omgevingsfactoren, waaronder NNN en Natura 2000, bij de locatiekeuze aan de orde zijn. Wij missen echter een helder uitgangspunt voor de situering van zonnepanelen op onbebouwd terrein.

Zie hier de volledige omgevingsvisie en de reactie van de VVG

Zie ook onze dossiers:

Blaricum aan zee en
Oud Valkeveen