Ontwikkelingen Stichtse Strand

De ontwikkelingen rond het Stichtse Strand hebben wij opgenomen in een aantal dossiers. 

Ontstaan
Het Stichtse Strand is een met zout en kalkrijk zand opgespoten stuk land, waar zich door het 40 jaar met rust te laten een zeldzame begroeiing heeft ontwikkeld die vaak ook in de duinen voorkomt. Het is gemaakt door de mens, net als de hei, de zanderijen, veel bossen en de weilanden in het Gooi.

Rechts van de weg naar de reddingsbrigade – het groene strand – is het meest met rust gelaten. Daar staan veel zeldzame planten, waaronder duizenden orchideeën.
Op het linkerdeel, dat werd gebruikt als surfstrandje, was een redelijke balans tussen recreatie en natuur. Op het minst betreden oostelijk deel daarvan groeien nog steeds bijzondere plantensoorten, zoals Parnassia. Ook leven daar vleermuizen en beschermde vogelsoorten. Er groeien paddenstoelen die in de rest van het Gooi niet voorkomen.

Ontwikkelingen
Om er een recreatiestrand van te maken heeft de gemeente in mei 2019 een deel van de beschermde vegetatie afgegraven en er een ca 30 cm dikke laag zand op gestort. Ook zijn er plannen om er een horecapaviljoen te bouwen.

Bescherming
Het gebied is door de provincie aangewezen als onderdeel van het Natuurwetwerk Nederland (NNN). De gemeente moet dat beschermen.  De voorwaarden van het NNN  zijn genegeerd. De drastische manier waarop strandophoging is gerealiseerd en het intensieve gebruik van het strand maken dat de aantasting feitelijk onomkeerbaar is. Maar het is wel verplicht om het verlies van beschermde natuur op een andere plek weer goed te maken.

Bezwaar

De Vrienden van het Gooi hebben bezwaar gemaakt en duidelijk op tafel gekregen dat er sprake is van beschermde natuur, dat dit is aangetast en dat dit niet zonder aanvullende maatregelen kan. Daarbij stond nooit ter discussie of het strand wel of niet een fantastische plek was om van strand en water te genieten. De uitspaak van de rechter is opgenomen in het dossier paviljoen. Het paviljoen en tijdelijke horecacontainer zijn beiden tijdelijke bouwwerken en dus niet toegestaan.

Salderingsovereenkomst
Na het voltooien van de werkzaamheden is in overleg met de provincie door het sluiten van een salderingsovereenkomst een oplossing gezocht in de vorm van een uitruil met een stuk aangrenzende dijk. De rechtbank keurt deze constructie af.  Deze schiet ook te kort in de kwaliteit van het nieuw aangewezen gebied, die onvergelijkbaar anders is dan het gebied dat verloren is gegaan. In een nieuw besluit zoekt de gemeente nu naar saldering binnen het bestaande NNN met een uitruil van de afname natuurgebied door het plaatsen van het paviljoen tegen de belofte van een goed beheer van de resterende natuur.

Overleg
De VVG heeft in overleg met de gemeente gezocht naar een goede oplossing, waardoor er een einde aan de procedures kan komen. Nieuwe vervangende natuur naast de strekdam kan daarbij een oplossing zijn, mits de nieuwe natuur van vergelijkbare kwaliteit is als het gedeelte dat verloren is gegaan. Een plan om boomstobben in het water te leggen om de waterkwaliteit te verbeteren ziet de VVG niet als een passende oplossing.

Hieronder vindt u onze dossiers over het Stichtse Strand