Bericht 8 juli 2019
Voorkomen is beter dan genezen

Speelpark Oud Valkeveen ligt op een gevoelige locatie midden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Meer attracties – en meer bezoekers- in het speelpark zullen leiden tot een zwaardere belasting voor de omgeving, onder andere op het gebied van geluidoverlast, verkeer over de landelijke Valkeveenselaan, parkeeroverlast en de verkeersveiligheid.

Intensivering van het gebruik gaat ook ten koste van de omliggende natuur. De exploitant was van plan om ten behoeve van zijn stroomvretende pretparkapparaten 1700 zonnepanelen in een weiland grenzend aan beschermd gebied te zetten. Dit plan is gelukkig afgewezen, samen met nog 16 andere vergunningaanvragen voor nieuwe speeltoestellen e.d., omdat deze strijdig zijn met het huidige bestemmingsplan.  (zie voor meer informatie over alle vergunningsaanvragen ons dossier Oud Valkeveen).

Op 27 juni 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Als gevolg van het voorbereidingsbesluit worden nieuwe omgevingsvergunningen een jaar lang niet in behandeling genomen. Het is de bedoeling dat er tegen die tijd een nieuw bestemmingsplan is dat aangeeft dat het park niet verder mag groeien dan “een grote kinderspeeltuin”. De VVG is het met dit uitgangspunt eens en zal het proces om tot dit nieuwe plan te komen in overleg met de bewoners van het gebied scherp in de gaten houden.

Recent is van Staatsbosbeheer met toestemming van de gemeente een deel van een beschermd weiland (2,5 ha) ten oosten van het park afgehuurd voor een periode van 10 jaar om op piekdagen auto’s te parkeren. Zie voor het de plek van deze parkeerplaats bovenstaande foto, gemaakt door de stichting De Limiten en Valkeveen. De VVG is tegen deze aantasting van de natuur en overweegt bezwaar in te dienen. De haalbaarheid daarvan wordt momenteel onderzocht.

Er is in 2016 ook al een “tijdelijke” extra parkeerplaats bijgekomen. Op gemeentegrond, naast de begraafplaats. Deze geeft een zware verkeersbelasting op de landelijke zandweg, de Oud Huizerweg. Omwonenden hebben hier bewaar tegen gemaakt, maar de voorzieningenrechter heeft het argument van veiligheid zwaarder laten wegen. Wel werd gesteld dat er ook een structurele oplossing moet komen. Het parkeren op het weiland van Staatsbosbeheer kan worden voorzien van de zelfde argumenten. Maar het feit dat sinds 2016 er niet een echt ander bezoekersbeleid van het pretpark is gekomen geeft te denken.

Het bestaande parkeerterrein zou groot genoeg moeten zijn voor een normale exploitatie als speelpark. Helaas worden bezoekers op drukke dagen extra gestimuleerd om te komen, bijvoorbeeld door 5x daags een interactieve show van Stronkeltje en Fonkeltje. Zolang dit soort activiteiten binnen de bestemming vallen, zijn zij niet te verbieden. Een extra reden om extra aandacht te besteden aan het nieuwe bestemmingsplan, met bijbehorende randvoorwaarden als geluidsnormen e.d.

Op de foto’s hieronder gearceerd de omtrek van het weiland en een foto van de ingang van het nieuwe parkeerterrein.
Het bordje : “Vogelbroed- en rustgebied, Geen toegang” kan dan wel verdwijnen.

Het voorkomen van te grote bezoekersstromen is beter dan oplossingen zoeken ten koste van de natuur.

Voor meer info zie:

Bericht 8 juli 2018

Oud Valkeveen, speeltuin of attractiepark?

Rond het park Oud Valkeveen spelen een aantal ontwikkelingen die schadelijk kunnen zijn voor de omringende natuur.

Door het park is een aanvraag gedaan om zonnepanelen te plaatsen op een aangrenzend weiland (zie de foto boven dit artikel). De vereiste omgevingsvergunning is door de gemeente Gooise Meren geweigerd wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. Het bewuste terrein is onder meer bestemd voor het behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede voor agrarisch en recreatief medegebruik. Het is ingeklemd tussen een bosperceel en een natuurgebied, beiden eigendom van Staatsbosbeheer. Ook is het beschermd op grond van een aanwijzing als Natura 2000.

Daarnaast lopen er nog 13 andere aanvragen voor nieuwe speeltoestellen en legalisering bestaande bebouwing.

Een aanvraag voor attractie Sky Tower is afgewezen. Deze mechanisch aangedreven attractie is 25 meter hoog en heeft een machinekamer, die noodzakelijk is om de mechanische aandrijving te verzorgen. Deze machinekamer is een gebouw en dus in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

De vergunning voor het plaatsen van een nieuwe attractie, de Gravity Coaster, is van rechtswege verleend. Dit omdat de gemeente niet tijdig een besluit heeft genomen over de aanvraag. Maar het toestel kan niet geplaatst worden zolang er nog beroepsmogelijkheden open staan.

De aanvraag tot legalisatie van een tent op het terrein van Oud-Valkeveen is door de gemeente ook afgewezen. De tent is een gebouw dat zonder vergunning is geplaatst.

Ook heeft de gemeente bepaald dat het verboden is het gebruik van het terrein van oud Valkeveen zodanig te wijzigen dat het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daaraan in het nieuwe bestemmingsplan toe te kennen bestemming(en);
Het toevoegen van meer attracties aan dit speelpark leidt tot een intensivering van het gebruik, dit intensievere gebruik leidt ook tot een zwaardere belasting voor de omgeving, onder andere op het gebied van geluidoverlast, verkeersaantrekkende werking, de parkeerdruk en de verkeersveiligheid. Een intensivering van het gebruik zal ook van invloed zijn op de landschappelijke en natuurwaarden van het gebied. Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat er geen ingrijpende wijzigingen in het plangebied plaats kunnen vinden die het opstellen van een bestemmingsplan kunnen belemmeren.

Er is sprake van grote parkeeroverlast in de buurt. Regelmatig staan de hele Valkeveense laan, maar ook delen van de Naarderstraat en de Stukkenlaan vol geparkeerd. Er is een aanvraag ingediend voor het meewerken aan het in gebruik nemen van een gedeelte van een weiland van Staatsbosbeheer, groot ca 2,5 ha, voor het parkeren van 500 auto’s tijdens maximaal 20 piekdagen per jaar. Naast toestemming van Staatsbosbeheer is hier ook een omgevingsvergunning voor nodig, omdat dit gebruik strijdig is met de bestemming natuurgebied. Als natuurgebied wordt het beschermd door een aanwijzing als Natuurnetwerk Nederland.

In meer algemene zin heeft de gemeente vastgesteld dat uit een inventarisatie van de toestellen blijkt dat ruim 30 procent van de speeltoestellen mechanisch wordt aangedreven. Voor het overige is sprake van niet-mechanische toestellen. Het college meent dat het ‘speelpark’ bij deze verhoudingen aan het verworden is tot een “attractiepark”, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. De aanwezige toestellen moeten eerder aansluiten bij het karakter van een speeltuin.

Daarbij speelt bovendien een rol dat omwonenden al veel overlast ondervinden van het speelpark, in de vorm van geluidsoverlast en van aan- en afrijdende auto’s. Bussen met schoolreisjes verstoppen regelmatig de veel te smalle laan. Daardoor is ook de verkeersveiligheid in het geding. Om die reden wenst het college geen verdere intensivering van het huidige speelpark.

De VVG is geen tegenstander van een speelpark op deze locatie. Als zodanig heeft het ook vele jaren zonder noemenswaardige overlast te geven gefunctioneerd. De huidige ontwikkelingen zijn echter, ondanks de afwijzingen van de gemeente, een reden om ons zorgen te maken. De eigenaar streeft naar een maximale exploitatie, waardoor het steeds meer een attractiepark wordt dat nieuwe doelgroepen aantrekt. De hoeveelheid bezoekers is inmiddels toegenomen tot een onaanvaardbaar aantal.

Dit veroorzaakt de gesignaleerde parkeerproblemen. Parkeren in een natuurgebied i.p.v. de Valkeveenselaan is geen goede oplossing. Mocht de gemeente daar wel een vergunning voor verlenen dan zal de VVG daar bezwaar tegen maken. Parkeren oplossen betekent ook nog niet dat ook een oplossing is gevonden voor de intensieve verkeersstromen. De Valkeveenselaan is daarvoor simpelweg ongeschikt.

De VVG is voorstander van de toepassing van schone energie. Maar bij het toepassen bijvoorbeeld zonnecellen, kan dat niet zonder ook rekening te houden met behoud van de natuur.  Zonnecellen zijn onderwerp van een maatschappelijke ontwikkeling waar op dit moment nog veel discussie over is. De provincies zijn bezig om voor de toepassing van zonnecellen regels op te stellen, ook voor natuurgebieden.

Wij vinden dat het toepassen van zonnecellen die vooral nieuwe mechanische apparaten, waarvan bovendien het nut in twijfel kan worden getrokken, van stroom moeten voorzien per saldo geen winst zijn voor het milieu.

Op de afwijzing van de gemeente van de aanvraag voor de zonnecellen bij Oud Valkeveen heeft de VVG nog gereageerd naar de gemeente. Wij hebben geconstateerd dat de gemeente het feit dat het betreffende terrein behoort tot Natura 2000 gebied niet in beeld heeft gehad, een belangrijk gegeven dat de argumenten van de gemeente kan versterken. Wij houden er rekening mee dat de eigenaar van het speelpark bezwaar zal maken tegen de afwijzing en vinden de gemeente dan de gebaat is bij een volledig areaal aan  argumenten.

In dit bericht (11-9-2018) geeft de gemeente een overzicht van alle besluiten en ontwikkelingen rond Oud Valkeveen (en het Naarderbos).

Bericht 28 april 2018:

VVG wil met omwonenden Oud Valkeveen schade aan natuur bij uitbreiding speelpark voorkomen.

De voortvarende aanpak van eigenaar Michael van de Kuit (Netstede Groep) leidde afgelopen 2 jaar tot verkeers- en parkeeroverlast in de ruime omtrek. De VVG zoekt op dit moment samen met omwonenden naar mogelijkheden om schade aan de omliggende natuur te voorkomen.

Op drukke dagen staan de bermen van de Valkeveenselaan en de Naarderstraat vol. In overleg met de gemeente Gooise Meren en omwonenden is voor het parkeren  al een tijdelijke oplossing gevonden naast de begraafplaats. Deze gaat overigens wel ten koste van een terrein met bestemming ‘natuur’. Naar een definitieve oplossing voor het parkeerprobleem wordt nog gezocht.

Ondertussen heeft de nieuwe exploitant vergunning aangevraagd voor een aantal nieuwe attracties, die doen vermoeden dat het park een veel breder publiek wil aantrekken, met extra parkeeroverlast als gevolg. Het oorspronkelijke kinderpark staat op punt om uit te groeien tot een volwaardig mechanisch aangedreven pretpark.

Ook heeft Oud Valkeveen een naastgelegen terrein aangekocht dat aan weerszijde begrensd wordt door terreinen van Staatsbosbeheer. Dit terrein valt onder de bescherming van Natura 2000. Hiervoor is een vergunning aangevraagd om het vol te zetten met zonnepanelen.

Ook is de eigenaar in overleg, met de gemeente en Staatsbosbeheer, om extra parkeerplaatsen aan te leggen op het weiland aan de westkant van het park. Ook dat is onderdeel van een beschermd natuurgebied.

Inmiddels heeft de gemeente de aanvraag voor een vergunning voor een Sky Tower afgewezen. Het bestemmingsplan staat alleen niet mechanisch aangedreven speeltoestellen toe, hier is sprake van een attractie met aangebouwde machinekamer, ofwel “een gebouw”.

De gemeente Gooise Meren heeft er inmiddels blijk van gegeven de problemen die voortvloeien uit de ambities van het speelpark serieus te nemen.

De VVG volgt de ontwikkelingen op de voet en zal, als er vergunningen worden afgegeven voor ontwikkelingen op terreinen die onderdeel uit maken van beschermde natuurgebieden, actie ondernemen.

Op dit moment (stand 11-9-2018) bestaan er de volgende geschillen met de gemeente:

  • De aanvraag voor het plaatsen van (nieuwe) attracties Pony Trekking, Zierer Force 280, Sidecar, (vier) Dukdalf torens en een mini-draaimolen
  • Verzoeken van Oud Valkeveen om de bezwaarfase over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank met betrekking tot verschillende attracties
  • Mogelijke plaatsing van attracties Pony Trekking en Zierer Force 280 zonder de daartoe benodigde omgevingsvergunning
  • Drie omgevingsvergunningsaanvragen waar nog op beslist moet worden
  • Recent geweigerde omgevingsvergunningen waarbij het bezwaartermijn nog open staat
  • De tentloods en zeecontainers
  • WOZ-taxaties belastingjaar 2016, 2017 en 2018 Oud Valkeveen
  • Boomstammen en paaltjes in bermen rondom het speelpark
  • Bezwaarprocedures omtrent de weigeringen van attracties
  • Diverse WOB-gerelateerde zaken

In  dit overzicht  kunt u daar meer over lezen. Hier staan ook ale geschillen rond het  Naarderbos vermeld.

De VVG houdt dit nauwlettend in de gaten, maar zal zich indien het nodig is om te reageren en om acte te ondernemen concentreren op die punten die een aantasting van de natuur veroorzaken. Wij hebben goed contact en regelmatig overleg met de betrokken buurtbewoners. Deze zijn actief op die punten waar het gaat om geluids- en parkeeroverlast.