Voorkomen is beter dan genezen

Speelpark Oud Valkeveen ligt op een gevoelige locatie midden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Meer attracties – en meer bezoekers- in het speelpark zullen leiden tot een zwaardere belasting voor de omgeving, onder andere op het gebied van geluidoverlast, verkeer over de landelijke Valkeveenselaan, parkeeroverlast en de verkeersveiligheid. Er worden oplossingen gezocht voor het parkeerprobleem. Zowel het weiland links van het park als het bosgebied rechts zijn daarvoor niet geschikt, beiden zijn beschermde natuurgebieden.

Update januari 2023

Op 31 januari was er weer een zitting bij de Raad van State. Het herstelplan kwam aan bod. Opvallende afwezige was het speelpark zelf. Wij concentreren ons op het plan om in het naastliggende bos te parkeren. Omdat dit NNN is zou dat moeten worden gecompenseerd met een weiland dat al N2000 is. Wat beheer en bescherming betreft voegt dat niets toe en is er per saldo verlies aan beschermde natuur.

Zie onze pleitnota en een artikel in het Naardernieuws.

Update mei 2022

De gemeente heeft een herstelplan aangenomen dat in die zin een verbetering is dat het park daardoor niet kan terugvallen op het oude bestemmingsplan dat een ruimere mogelijkheid gaf voor het plaatsen van nieuwe apparaten. Een heet hangijzer blijven de avondopenstelling van de horeca en de uitruil van het NNN. De VVG heeft op 29 april 2022 in een reactie naar de Raad van State wederom haar visie gegeven. Het verplaatsen van het NNN van het parkeer bos naar het daarnaast gelegen weiland dat al is beschermd met natura 2000 levert per saldo verlies aan oppervlakte beschermde natuur op. De constructie dient ook geen groot openbaar belang, omdat het er alleen maar om gaat om grotere bezoekersstromen in staat te stellen bij het pretpark te parkeren.

Update januari 2021

Op 6 januari 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een aantal ingestelde beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan, waaronder die van de VVG. De gemeente is op een groot aantal punten op de vingers getikt, maar krijgt een half jaar om de gebreken in orde te maken. Wij geven daarvan hieronder een overzicht.

 • Het park heeft een stuk bos van Staatsbosbeheer in gebruik en is daar misschien inmiddels door verjaring ook wel eigenaar van. Is dat “dagrecreatie”, of mag daar een apparaat staan?
 • Op het terrein is een strook die is aangewezen is als aardkundig monument. Is dat nog wel in intact? Moet dat wel beschermd worden in het bestemmingsplan of is het al beschermd op grond van een provinciale regeling?
 • Het bos aan de oostzijde moet worden omgezet van bestemming “bos” naar “parkeerterrein”. Binnen het NNN kan dat niet. Als het bos wordt onttrokken aan het NNN moet er een vervangend terrein komen dat tenminste even groot is. In de voorgenomen ruil met het weiland is dat niet het geval.
 • Wat de avondopenstelling van het park betreft zijn de effecten van de ruimere openingstijden op aanwezige diersoorten onvoldoende onderzocht.
 • Er is in verband met de aanwezige vleermuizen een lage verlichting voorgeschreven. Maar de totale hoeveelheid licht is niet voldoende aangegeven.
 • Door de avondopenstelling van het restaurant ontstaat zelfstandige horeca en dat is een nieuwe ontwikkeling. De gemeente had de ruimtelijke gevolgen van dit gebruik moeten onderzoeken.
 • In plaats van het overloopparkeerterrein met een beperkt gebruik voor 20 dagen per jaar komt een groter nieuw parkeerterrein dat onbeperkt en jaarrond gebruikt mag worden. Dit kan een verkeer aantrekkend werking hebben. De gemeente had de ruimtelijke gevolgen hiervan moeten onderzoeken en beoordelen.
 • Het onderzoek van de effecten op het omliggende natura 2000 gebied is onvoldoende. “Significante gevolgen” van het plan zijn niet uit te sluiten.
 • Er is onvoldoende inzicht in de vraag welke beschermde soorten (vleermuizen, ringslag, das) in en om het plangebied aanwezig zijn en welke mogelijke gevolgen het plan op deze soorten zal hebben. Het ecologisch onderzoek is onvoldoende.
 • De gemeente kan een stuk grond niet bestemmen als parkeerplaats als niet vaststaat dat er een kapvergunning kan worden afgegeven.
 • Er is sprake van een stedelijke ontwikkeling wanneer een bestemmingsplan voorziet in een terrein met een ruimtebeslag van meer dan 500 m2 of in een gebouw met een bruto-vloeroppervlakte groter dan 500 m2. De gemeente heeft verzuimd om het parkeerterrein dat in het bos zal worden aangelegd aan dat criterium te toetsen.

Update september 2020

Zie foto hier boven. Hier komt een nieuwe attractie! Maar wel ten koste van een aantal parkeerplaatsen en daar was al een tekort aan. Er is een plan om in het beschermde bos rechts van het park bomen te kappen om extra parkeerplaatsen te maken, maar zover is het nog lang niet.

Verwarrend is dat de bouw van deze speeltoestellen is toegestaan, het doeleinde voor sport en recreatie in het bestemmingsplan staat dit toe. De Raad van State moet zich hierover nog uitspreken.

Als de ruil met het naburig weiland op de foto bovenaan deze pagina tot stand komt en aan alle formele vereisten wordt voldaan en het college een omgevingsvergunning verleent voor deze extra parkeerplaatsen in het bos, dan moeten de attracties die nu gebouwd worden weer worden afgebroken. Daar zal de gemeente nog een hele klus aan hebben.

Update augustus 2020

Op verzoek van de VVG en de Stichting Limiten en Valkeveen heeft Wageningen Environmental Research een rapport uitgebracht met een second opinion rond eerder verschenen ecologische rapportages. De conclusie is dat op grond van bestaande rapporten niet kan worden geconcludeerd dat links en rechts van het park geparkeerd kan worden zonder de natuur te schaden. Er is niet voldaan aan de eisen van de Wet Natuurbescherming.

De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi heeft ontdekt dat er in het bos te oosten van het park een bewoonde dassenburcht aanwezig is. De Universiteit Wageningen heeft dit verder onderzocht. Zij hebben met wildcamera’s foto’s gemaakt, waarop een actieve actieve populatie van 6 dassen te zien is.

Het rapport kan worden gedownload via deze link: https://research.wur.nl/en/publications/parkeren-wij-de-natuur-bij-speelpark-oud-valkeveen-second-opinion

Recent is (met dank aan Pieter Bogaers) een rapport van Staats Bosbeheer boven water gekomen. Hieruit blijkt dat SBB al vanaf voorjaar 2004 wist dat er dassen woonden. In 2013 zijn er camera’s geplaatst, sindsdien wordt er jaarlijks gepost, Om de dassen van Valkeveen meer foerageergebied te bieden is in 2015 het op verschraling gerichte beheer gestopt Om de dassen van Valkeveen meer foerageergebied te bieden is in 2015 op het noordelijk gelegen grasland het op verschraling gerichte beheer gestopt en wordt hier sinds 2016 (ruige) mest uitgereden.

In 2014 en 2015 is er ook geïnventariseerd of er mensen al of niet met honden langs de holen liepen, met nieuwe camera’s in 2016

Het pad langs de burcht wordt afgesloten en vanaf 2019 is dat deel door begroeiing echt ontoegankelijk.

Ofwel SBB weet al heel lang dat daar dassen aanwezig zijn, neemt maatregelen t.b.v. het foerageergebied van de dassen, sluit paden af waardoor wandelaars de burchten niet meer kunnen verstoren, maar werkt er wel aan mee om in dat bos parkeerplaatsen te realiseren

Update april  2020

Het bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan ligt bij de Raad van State en de behandeling daarvan zal zolang de Coronacrisis duurt nog wel even op zich laten wachten.

De strijd om de parkeerplaatsen gaat wel nog onverminderd door. De Buurt heeft onderzocht waar de kadastrale grenzen lopen en het blijkt dat de Valkeveenselaan van de gemeente is, maar de bermen zijn vanaf de brug eigendom van het GNR en aanwonenden. Op de weg is een parkeerverbod van kracht, maar dat geldt niet voor de bermen. Om nu te voorkomen dat auto’s zodra het park weer op zou gaan weer in de bermen gaan parkeren hebben de bewoners de handen ineengeslagen en een lint van bomen in de bermen aangebracht. Het speelpark verzocht de gemeente te handhaven en het GNR heef haar bomen toen maar weer weggehaald.

Update juli 2019:
De VVG heeft op 30 juli een zienswijze ingediend. Wij hebben daarmee bezwaar gemaakt tegen ongewenste effecten op de omliggende natuur en met name tegen de voorstellen die zijn gekozen om het parkeervraagstuk op te lossen. Het nieuwe plan bevat nog veel elementen waar wij niet gelukkig mee zijn. In overleg met de buurt gaan wij beslissen of wij dit gaan aankaarten bij de raad van state. Daarnaast zal er discussie zijn met de provincie over het onttrekken t.b.v. de parkeerbehoefte van het park van het stuk bos aan de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland. Ook is wat betreft de waarschijnlijke aanwezigheid van een dassenburcht het laatste woord nog niet gesproken.

Update juni 2019:

De VVG neemt deel aan de klankbordgroep wijziging bestemmingsplan Oud Valkeveen. Binnenkort is een concept te verwachten, wij gaan dat uiteraard goed bestuderen. Wij richten onze aandacht voornamelijk op het parkeren in beschermde natuurgebieden. Daarnaast zijn er discussies over de bebouwing en de speeltoestellen op het terrein. Overigens zijn die indirect wel relevant, want meer faciliteiten geeft meer bezoekers en dus meer auto’s. Er mag nu voor een periode van 10 jaar 20 dagen per jaar geparkeerd worden op het weiland van Staats Bosbeheer links van het park.

Het park heeft zelf 500 parkeerplaatsen en zoekt er nog 500 in de omgeving. In de zoektocht naar een meer permanente oplossing heeft het park zijn oog laten vallen op het bos aan de rechterkant. Beide gebieden zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent onder meer dat de Provincie een ontheffing moet verlenen. Het park hoopt van een deel van dit bos eigenaar te worden en zal dan een in flink aantal bomen moeten kappen. Zij  hebben twee troeven in de hand. De eerste is de eigendom van een strook grasland aan de noord zijde, dat SBB graag in eigendom wil verwerven en de tweede zijn 4 verleende vergunningen voor attracties op het eigen parkeerterrein. De park zou in de uitruil bereid zijn die niet te plaatsen.Het park is van mening dat zij vroeger het recht hadden om op de openbare weg te parkeren en – nu dat op de Valkeveenselaan tot de brug niet meer is toegestaan – zou “het fair zijn” parkeren dan maar in een natuurgebied toe te staan.

De VVG staat op het standpunt dat het maatschappelijk verantwoord zou zijn als het park zich in de exploitatie zodanig zou beperken dat parkeren op eigen terrein kan worden gerealiseerd. Wat ons betreft moet het nieuwe bestemmingsplan voldoen aan de zg. CROWnormen. Het is niet geheel logisch dat een park in haar exploitatie de bewoners parkeeroverlast bezorgt òf daarvoor natuurgebied claimt.

Update april 2019:

Inmiddels is de Drakenachtbaan geïnstalleerd. Hoe dat heeft kunnen gebeuren leest u in de update maart.

Sinds Pasen is ook het weiland van Staatsbosbeheer, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, in gebruik genomen. Het linkerdeel is nog niet toegankelijk, als rust-en broedgebied voor vogels. Maar het rechterhek is inmiddels toegang tot “P4”, als parkeerterrein voor het geval er te veel bezoekers zijn (misschien wel dankzij de nieuwe achtbaan). Hoe dat kan? Gewoon met toestemming van Staatsbosbeheer en de gemeente. Er lopen nog bezwaarschriften van de omwonenden en de VVG. Misschien is er dan toch nog een kans voor de natuur.

Update maart 2019;
Speelpark Oud Valkeveen heeft een aantal omgevingsvergunningen aangevraagd voor het plaatsen van speeltoestellen. Deze aanvragen zijn ingediend voordat de gemeenteraad op 27 juni 2018 een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan Oud Valkeveen heeft genomen. Hierdoor mogen er een jaar lang geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Voor 26 juni 2019 zal het college een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan ter inzage leggen.

Alle aanvragen voor speeltoestellen zijn in eerste instantie afgewezen, omdat deze niet voldeden aan het huidige bestemmingsplan. Met name werden de bijbehorende machinekamers gezien als een “gebouw” en bouwen is in strijd met de bestemming. Met uitzondering van de aanvraag voor een “Gravity Coaster”, hiervoor is toestemming verleend omdat de gemeente de termijn heeft laten verstrijken. Hiertegen heeft de buurt bezwaar aangetekend. De bezwaarschiftencommissie heeft geoordeeld dat de Gravity Coaster niet essentieel afwijkt van andere al op het terrein aanwezige toestellen en het college van B&W heeft dit advies overgenomen en het bestreden besluit bekrachtigd.

Vervolgens waren er ook nog 12 bezwaarschriften van het park tegen de geweigerde vergunningen. Ook hier neemt B&W het advies van de commissie over en herroept de bestreden besluiten. Procedures rond een Sky Tower, Zweefmolen en een Mini draaimolen worden nog aangehouden tot de aanvraag van het park is aangepast, maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook deze vergunningen ook wel verleend zullen worden.

Het college benadrukt dat zij deze ontwikkeling onwenselijk acht. Maar na juridische toetsing is het college wel tot de conclusie gekomen om het advies van de commissie te volgen.

Op dinsdag 11 december 2018 is besloten de omgevingsvergunningsaanvraag voor een tijdelijk  overloopparkeerterrein (10 jaar) op een links van het park gelegen weiland van Staats Bosbeheer te verlenen. Daar zijn twee bezwaarschriften tegen ingediend, door omwonenden en de VVG. De afhandeling van de bezwaren zal in de loop van het voorjaar plaatsvinden.

De gemeente heeft inmiddels een klankbordgroep samengesteld om het nieuwe bestemmingsplan voor te bereiden. Behalve omwonenden nemen ook de Vogelwerkgroep en de VVG deel aan deze klankbordgroep. Het belang van de VVG is uiteraard het voorkomen dat de omringende natuur wordt aangetast, zowel aan de oostkant als aan de westkant van het speelpark.

Perikelen rond een schaatsbaan zonder vergunning, aanvragen rond de Wet openbaarheid bestuur en klachten tegen de betrokken wethouder laten wij hier onbehandeld.

Nu  B&W het standpunt van de bezwaarschriftencommissie heeft overgenomen ligt de bal nu bij de bewoners, die vrijwel zeker de door  B&W genomen besluiten voor de rechter zullen aanvechten. Deze kwestie zal uiteraard ook een rol spelen in de klankbordgroep voor het bestemmingsplan.

In dit kader speelt onder andere nog het idee om het park “het eerste groene speelpark van Nederland te maken”. Op zich klinkt dit goed, maar er zitten twee adders onder het gras. Ten eerste stelt de VVG zich op het standpunt dat het heel “groen” is om minder energieverslindende apparaten te installeren. En het voornemen van het park om op een aan de oostkant van het park gelegen weiland zonnecellen te installeren kan gezien de kwetsbaarheid van deze locatie, ingeklemd tussen beschermd natuurgebied van Staats Bosbeheer, ook niet getolereerd worden.
Wij gunnen Oud Valkeveen een mooi speelpark, maar uitbreidingen mogen wat ons betreft niet ten koste van de natuur gaan. Door alle nieuwe mechanische apparaten zal Oud Valkeveen meer het karakter van een pretpark krijgen. En dat trekt een nieuwe doelgroep en dus meer publiek aan. Het probleem is dat meer bezoekers ook meer parkeerruimte nodig hebben en die is er niet, behalve in de omringende natuur. Ook kan de Valkeveenselaan geen grote verkeersstromen aan. Het park kent om deze redenen grenzen aan zijn groei.

De eigenaar van het park: Michael van de Kuit heeft gereageerd op onze website. Hij schrijft ons: “Ik hoef er niet van te leven en Oud Valkeveen is een hobby en dat zal zo blijven”. Wij willen de heer van de Kuit vragen zijn hobby uit te oefenen zonder schade aan de natuur of overlast aan bewoners te veroorzaken.

De foto boven dit artikel geeft het weiland rechts van het park aan, de beoogde locatie van de zonnecellen. De foto’s hieronder het beoogde parkeerterrein links van het park.

Zie voor een overzicht van alle zaken die nog spelen de raadsmededeling 5 maart 2019

Rapporten over het overloop parkerterrein:
Natuurtoets Ecogroen
Effectbeoordeling

Update juni 2018

Op 27 juni 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Als gevolg van het voorbereidingsbesluit worden nieuwe omgevingsvergunningen een jaar lang niet in behandeling genomen. Het is de bedoeling dat er tegen die tijd een nieuw bestemmingsplan is dat aangeeft dat het park niet verder mag groeien dan “een grote kinderspeeltuin”. De VVG is het met dit uitgangspunt eens en zal het proces om tot dit nieuwe plan te komen in overleg met de bewoners van het gebied scherp in de gaten houden.

Recent is van Staatsbosbeheer met toestemming van de gemeente een deel van een beschermd weiland (2,5 ha) ten oosten van het park afgehuurd voor een periode van 10 jaar om op piekdagen auto’s te parkeren. Zie voor het de plek van deze parkeerplaats bovenstaande foto, gemaakt door de stichting De Limiten en Valkeveen. De VVG is tegen deze aantasting van de natuur en overweegt bezwaar in te dienen. De haalbaarheid daarvan wordt momenteel onderzocht.

Er is in 2016 ook al een “tijdelijke” extra parkeerplaats bijgekomen. Op gemeentegrond, naast de begraafplaats. Deze geeft een zware verkeersbelasting op de landelijke zandweg, de Oud Huizerweg. Omwonenden hebben hier bewaar tegen gemaakt, maar de voorzieningenrechter heeft het argument van veiligheid zwaarder laten wegen. Wel werd gesteld dat er ook een structurele oplossing moet komen. Het parkeren op het weiland van Staatsbosbeheer kan worden voorzien van de zelfde argumenten. Maar het feit dat sinds 2016 er niet een echt ander bezoekersbeleid van het pretpark is gekomen geeft te denken.

Het bestaande parkeerterrein zou groot genoeg moeten zijn voor een normale exploitatie als speelpark. Helaas worden bezoekers op drukke dagen extra gestimuleerd om te komen, bijvoorbeeld door 5x daags een interactieve show van Stronkeltje en Fonkeltje. Zolang dit soort activiteiten binnen de bestemming vallen, zijn zij niet te verbieden. Een extra reden om extra aandacht te besteden aan het nieuwe bestemmingsplan, met bijbehorende randvoorwaarden als geluidsnormen e.d.

Op de foto’s hieronder gearceerd de omtrek van het weiland en een foto van de ingang van het nieuwe parkeerterrein.
Het bordje : “Vogelbroed- en rustgebied, Geen toegang” kan dan wel verdwijnen.

Het voorkomen van te grote bezoekersstromen is beter dan oplossingen zoeken ten koste van de natuur.

Voor meer info zie:

Bericht 8 juli 2018

Door het park is een aanvraag gedaan om zonnepanelen te plaatsen op een aangrenzend weiland (zie de foto boven dit artikel). De vereiste omgevingsvergunning is door de gemeente Gooise Meren geweigerd wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. Het bewuste terrein is onder meer bestemd voor het behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede voor agrarisch en recreatief medegebruik. Het is ingeklemd tussen een bosperceel en een natuurgebied, beiden eigendom van Staatsbosbeheer. Ook is het beschermd op grond van een aanwijzing als Natura 2000.

Daarnaast lopen er nog 13 andere aanvragen voor nieuwe speeltoestellen en legalisering bestaande bebouwing.

Een aanvraag voor attractie Sky Tower is afgewezen. Deze mechanisch aangedreven attractie is 25 meter hoog en heeft een machinekamer, die noodzakelijk is om de mechanische aandrijving te verzorgen. Deze machinekamer is een gebouw en dus in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

De vergunning voor het plaatsen van een nieuwe attractie, de Gravity Coaster, is van rechtswege verleend. Dit omdat de gemeente niet tijdig een besluit heeft genomen over de aanvraag. Maar het toestel kan niet geplaatst worden zolang er nog beroepsmogelijkheden open staan.

De aanvraag tot legalisatie van een tent op het terrein van Oud-Valkeveen is door de gemeente ook afgewezen. De tent is een gebouw dat zonder vergunning is geplaatst.

Ook heeft de gemeente bepaald dat het verboden is het gebruik van het terrein van oud Valkeveen zodanig te wijzigen dat het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daaraan in het nieuwe bestemmingsplan toe te kennen bestemming(en);
Het toevoegen van meer attracties aan dit speelpark leidt tot een intensivering van het gebruik, dit intensievere gebruik leidt ook tot een zwaardere belasting voor de omgeving, onder andere op het gebied van geluidoverlast, verkeersaantrekkende werking, de parkeerdruk en de verkeersveiligheid. Een intensivering van het gebruik zal ook van invloed zijn op de landschappelijke en natuurwaarden van het gebied. Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat er geen ingrijpende wijzigingen in het plangebied plaats kunnen vinden die het opstellen van een bestemmingsplan kunnen belemmeren.

Er is sprake van grote parkeeroverlast in de buurt. Regelmatig staan de hele Valkeveense laan, maar ook delen van de Naarderstraat en de Stukkenlaan vol geparkeerd. Er is een aanvraag ingediend voor het meewerken aan het in gebruik nemen van een gedeelte van een weiland van Staatsbosbeheer, groot ca 2,5 ha, voor het parkeren van 500 auto’s tijdens maximaal 20 piekdagen per jaar. Naast toestemming van Staatsbosbeheer is hier ook een omgevingsvergunning voor nodig, omdat dit gebruik strijdig is met de bestemming natuurgebied. Als natuurgebied wordt het beschermd door een aanwijzing als Natuurnetwerk Nederland.

In meer algemene zin heeft de gemeente vastgesteld dat uit een inventarisatie van de toestellen blijkt dat ruim 30 procent van de speeltoestellen mechanisch wordt aangedreven. Voor het overige is sprake van niet-mechanische toestellen. Het college meent dat het ‘speelpark’ bij deze verhoudingen aan het verworden is tot een “attractiepark”, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. De aanwezige toestellen moeten eerder aansluiten bij het karakter van een speeltuin.

Daarbij speelt bovendien een rol dat omwonenden al veel overlast ondervinden van het speelpark, in de vorm van geluidsoverlast en van aan- en afrijdende auto’s. Bussen met schoolreisjes verstoppen regelmatig de veel te smalle laan. Daardoor is ook de verkeersveiligheid in het geding. Om die reden wenst het college geen verdere intensivering van het huidige speelpark.

D

Op de afwijzing van de gemeente van de aanvraag voor de zonnecellen bij Oud Valkeveen heeft de VVG nog gereageerd naar de gemeente. Wij hebben geconstateerd dat de gemeente het feit dat het betreffende terrein behoort tot Natura 2000 gebied niet in beeld heeft gehad, een belangrijk gegeven dat de argumenten van de gemeente kan versterken. Wij houden er rekening mee dat de eigenaar van het speelpark bezwaar zal maken tegen de afwijzing en vinden de gemeente dan de gebaat is bij een volledig areaal aan  argumenten.

In dit bericht (11-9-2018) geeft de gemeente een overzicht van alle besluiten en ontwikkelingen rond Oud Valkeveen (en het Naarderbos).

Bericht 28 april 2018:

VVG wil met omwonenden Oud Valkeveen schade aan natuur bij uitbreiding speelpark voorkomen.

De voortvarende aanpak van eigenaar Michael van de Kuit (Netstede Groep) leidde afgelopen 2 jaar tot verkeers- en parkeeroverlast in de ruime omtrek. De VVG zoekt op dit moment samen met omwonenden naar mogelijkheden om schade aan de omliggende natuur te voorkomen.

Op drukke dagen staan de bermen van de Valkeveenselaan en de Naarderstraat vol. In overleg met de gemeente Gooise Meren en omwonenden is voor het parkeren  al een tijdelijke oplossing gevonden naast de begraafplaats. Deze gaat overigens wel ten koste van een terrein met bestemming ‘natuur’. Naar een definitieve oplossing voor het parkeerprobleem wordt nog gezocht.

Ondertussen heeft de nieuwe exploitant vergunning aangevraagd voor een aantal nieuwe attracties, die doen vermoeden dat het park een veel breder publiek wil aantrekken, met extra parkeeroverlast als gevolg. Het oorspronkelijke kinderpark staat op punt om uit te groeien tot een volwaardig mechanisch aangedreven pretpark.

Ook heeft Oud Valkeveen een naastgelegen terrein aangekocht dat aan weerszijde begrensd wordt door terreinen van Staatsbosbeheer. Dit terrein valt onder de bescherming van Natura 2000. Hiervoor is een vergunning aangevraagd om het vol te zetten met zonnepanelen.

Ook is de eigenaar in overleg, met de gemeente en Staatsbosbeheer, om extra parkeerplaatsen aan te leggen op het weiland aan de westkant van het park. Ook dat is onderdeel van een beschermd natuurgebied.

Inmiddels heeft de gemeente de aanvraag voor een vergunning voor een Sky Tower afgewezen. Het bestemmingsplan staat alleen niet mechanisch aangedreven speeltoestellen toe, hier is sprake van een attractie met aangebouwde machinekamer, ofwel “een gebouw”.

Op dit moment (stand 11-9-2018) bestaan er de volgende geschillen met de gemeente:

 • De aanvraag voor het plaatsen van (nieuwe) attracties Pony Trekking, Zierer Force 280, Sidecar, (vier) Dukdalf torens en een mini-draaimolen
 • Verzoeken van Oud Valkeveen om de bezwaarfase over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank met betrekking tot verschillende attracties
 • Mogelijke plaatsing van attracties Pony Trekking en Zierer Force 280 zonder de daartoe benodigde omgevingsvergunning
 • Drie omgevingsvergunningsaanvragen waar nog op beslist moet worden
 • Recent geweigerde omgevingsvergunningen waarbij het bezwaartermijn nog open staat
 • De tentloods en zeecontainers
 • WOZ-taxaties belastingjaar 2016, 2017 en 2018 Oud Valkeveen
 • Boomstammen en paaltjes in bermen rondom het speelpark
 • Bezwaarprocedures omtrent de weigeringen van attracties
 • Diverse WOB-gerelateerde zaken

In  dit overzicht  kunt u daar meer over lezen. Hier staan ook ale geschillen rond het  Naarderbos vermeld.