Wel hoogbouw maar geen paarden aan de Driftweg

De Gemeente Gooise Meren is soms soepel in het toepassen van voorschriften, waardoor hoogbouw is toegestaan op een perceel (op het kaartje hieronder aangegeven als: A) aan de Driftweg. Maar op een aangrenzend terrein (B) bij de buren passen zij de regels die natuurgebied moeten beschermen wel naadloos toe. Een schuilplaats voor paarden en een (te hoog) hek om de wei zijn hier niet toegestaan. Hulde daarvoor, maar het lijkt wel scheef!

Wat is de situatie? Beide percelen zijn in het bestemmingsplan aangewezen als bosgebied en beschermd in het Natuurnetwerk Nederland. Op het perceel A zit een bouwvlak en perceel B kent als kerstbomenveldje een extra bestemming: extensief agrarisch gebruik. Voor perceel A verwijzen wij naar ons dossier over de hoogbouw.

Hieronder een aantal citaten uit de overwegingen van de gemeente bij de weigering van de vergunning op perceel B:

 • De overkapping is een bouwwerk en vormt een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte. Zodoende valt de schuilplaats onder de definitie van een gebouw.
 • Het afwijken van het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling zou zorgen voor ongewenst precedent.
 • De gemeente stelt dat een schuilplaats voor paarden niet bedoeld is voor behoud, herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden van het bosgebied.
 • Het is dan ook zowel vanuit ruimtelijk, planologisch en provinciaal oogpunt niet aanvaardbaar om
  op deze locatie een schuilplaats voor paarden en de daarbij horende voorzieningen als omheining
  te realiseren.
 • De aanleg van de voorzieningen dient geen onevenredige afbreuk te doen aan de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden van het gebied. Bij hobbymatig houden van paarden of ander vee is hier geen sprake van, er is geen sprake van een natuurfunctie.
 • Op provinciaal niveau is vastgelegd dat het bouwen in het NNN niet gewenst is, omdat het netwerk dient om natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Het doorbreken van dit netwerk heeft nadelige gevolgen op o.a. de flora en fauna en de natuurwaarde van het gebied.
 • Het hobbymatig houden van paarden heeft een negatief effect op de benoemde waarden van het NNN-gebied. Het is niet aanvaardbaar hier af te wijken van deze regels.

Wat is het effect hiervan op het perceel A, behalve dat ook hier geen hobbypaarden mogen lopen?

 • Een hek om het terrein is vergunningsvrij als niet hoger dan 1 meter. Hoger is niet aanvaardbaar.
 • Geen extra “gebouw” zonder natuurfunctie, zoals een fietsenstalling, schuurtje of een prieel.
 • Tuinaanleg moet behoud, herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden bevorderen.

Er zijn wel meer kerstbomenveldjes in de Naardereng. Ook daar dus geen plek voor paarden.

Zie hier het raadsvoorstel voor de afwijzing.

Toelichting: het kaartje hieronder geeft in groen aan wat is gerealiseerd als Natuurnetwerk Nederland De rode terreinen zijn particuliere eigendommen, maar moeten wel in overleg met de Provincie worden ingericht volgens de richtlijnen van het Natuurnetwerk Nederland. De Provincie streeft ernaar dat dit in 2027 is gerealiseerd.