VVG denkt mee met kustvisie Gooise Meren

De VVG heeft deelgenomen aan een aantal participatiecessies n.a.v. de kustvisie van de gemeente Gooise Meren.

Wij pleiten voor behoud en versterking van de langs de gehele kust van IJmeer, Gooimeer en Eemmeer aanwezige natuur en pleiten voor behoud van waarden en verantwoord publiek gebruik. Vormen van massarecreatie passen hier niet. Grote delen van deze gebieden hebben of krijgen een status in het provinciaal en rijksbeleid. Wij verwachten van de gemeente dat zij dit beleid respecteert en helpt handhaven. Vormen van massarecreatie passen hier niet, publieksvoorzieningen t.b.v. wandelen, fietsen, natuurobservatie wel; waarbij voorlichting en educatie kunnen bijdragen aan het besef dat hier iets bijzonders te beleven valt.

Er zijn zorgpunten ten aanzien van ruimtelijke spanning tussen intensieve recreatie en natuur, zoals Oud-Valkeveen. Oplossing van de parkeerproblematiek moet urgent worden geregeld. Toename van verontrusting van het omliggende Natura2000gebied door geluid, licht en hoge bouwwerken wijzen wij af. Wij zullen dit opnemen in onze zienswijze op het ter visie liggende bestemmingsplan.

Ook zijn wij niet gerust op de ontwikkeling van het Naarderbos. Wij horen signalen dat er vanwege exploitatie-opbrengsten gedacht wordt aan uitbreiding van horeca, verblijfsrecreatie en woningbouw. Ons pleidooi is: bezie de behoefte aan dit soort voorzieningen in groter verband, de kust van Almere inbegrepen.

De gemeente heeft een stelling voorgelegd over de financiering van bos- en natuurbeheer. Het profijtbeginsel (bezoekers betalen voor toegang) wijzen wij af. De gedachte dat recreatieondernemers verantwoordelijkheid voor natuurfinanciering zullen nemen, achten wij niet reëel. Een groot deel van bos- en natuurgebieden is in beheer bij het Goois Natuurreservaat. Daarvan is de gemeente medeoprichter, mede-eigenaar en daarmee beheerverantwoordelijk.

Wij pleiten ervoor de in de kustzone gelegen zanderijen als kenmerkende landschappen ruimtelijk te beschermen. Hieronder vallen de schootsvelden van Naarden. Door de A1 is dit gebied nu ruimtelijk geïsoleerd van het ‘achterland’. Natuurontwikkeling vindt hier ongestoord plaats conform de doelstellingen van Natura 2000. Wij hebben in de derde participatiesessie ideeën gehoord over verstedelijking en commercialisatie van dit gebied. Daar zijn wij het uiteraard niet mee eens.

Opmerkelijk is dat de Coöperatie Gastvrije Randmeren in een internationaal gerichte PR streeft naar veel meer toeristisch bezoek aan de Randmeren. Wij vragen de gemeente om daar kritisch op te zijn.

Ook heeft de VVG een eigen visie op de ‘fonteinkruid-problematiek’. Het Gooimeer is altijd ondiep geweest. De waterkwaliteit is aanzienlijk verbeterd, waardoor er een ontwikkeling plaatsvond waarin momenteel fonteinkruid de watervegetatie domineert. Veel plantenetende vogels profiteren van dit voedsel, waaronder de zeldzame Kleine Zwaan. Dit is een fase in de verdere natuurlijke ontwikkeling waarin roofvissen verminderen en plantenetende vissen toenemen. Door intensief maaien van fonteinkruid wordt deze natuurlijke successie geremd

Wij dringen er op aan om vaargeulen en zwemplekken open te houden en elders de natuurlijke ontwikkeling niet te verstoren. Het grote vaarwater ligt niet in het Gooimeer, maar ten westen van de Hollandse Brug.

Bekijk hier de volledige brief aan de gemeente

Zie ook ons dossier Oud Valkeveen