VVG denkt mee met Kustvisie Huizen

De VVG neemt deel aan een reeks van sessies met de gemeente Huizen in een participatieproces over de Kustvisie Huizen. Wij willen meedenken met het in goede banen leiden van projecten, en nu alvast waarschuwen dat wij ongewenste projecten in beschermde natuurgebieden zullen bestrijden.

Wij pleiten ervoor de natuur te zien als een kostbaar en waardevol recreatief aanbod voor natuurliefhebbers en rustzoekers, maar natuur en landschap gaan soms samen met recreatief gebruik, en soms ook niet.

Er is een groot verschil tussen massavertier, sport en evenement enerzijds en anderzijds fiets- en wandelroutes en natuurbeleving. Wij zijn er voor om hier een duidelijk onderscheid tussen te maken. Reserveer waardevol landschap en natuur uitsluitend voor routes en natuurbeleving. Tot de mogelijkheden behoren bijvoorbeeld: een theetuin met natuurinformatiepunt bij de Aanloophaven of een vogelkijkhut ten westen van de Huizer haven.

Er werden in de eerste participatiesessie ideeën geopperd die in strijd zijn met de aanwijzing van het Gooimeer als onderdeel van het Nederlands Natuurnetwerk en de bescherming van Natura 2000 gebieden ten westen van de haven. In deze gebieden is wat de VVG betreft geen plek voor verstorende recreatie.

Wij pleiten voor afbouw van recreatief gebruik op het eiland Dode Hond (gemeente Blaricum); als er al behoefte zou zijn aan uitbreiding van aanlegplaatsen, dan liever op het eiland Huizerhoef. Het Gooimeer heeft een rustgebied voor water- en moerasvogels nodig. Maar op Huizerhoef zijn een camping en hotelfaciliteiten (cabins) voor ons een stap te ver.

Maar ook bijvoorbeeld drijvende huisjes aan het eind van het havenhoofd en eilandjes in het water op afstand vóór het Huizer strand (Huizer wadden) zijn in strijd met natuurbeschermingswetgeving. Dergelijke plannen zal onze vereniging zo nodig ook met juridische middelen bestrijden.

Het fonteinkruid is voor botenbezitters een plaag, maar ook een paaiplaats voor vissen en foerageer- en rustgebied voor grote aantallen watervogels, waaronder kwetsbare soorten. Fonteinkruid kenmerkt een ontwikkelingsstadium, te danken aan waterkwaliteitsverbetering. Het Gooimeer is altijd al ondiep geweest, het grote bevaarbare water is elders. Massaal jaarlijks maaien van fonteinkruid is ongewenst en zinloos. Beperk dit tot een vaargeul naar de Huizer haven en een veilige zwemplek voor het Huizer strand.

Tenslotte wijzen wij erop dat de Huizer rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) goed gezuiverd water in het Gooimeer loost, maar de eindtrap mist om fosfor en stikstof terug te winnen uit het afvalwater. Een eis die aan een moderne RWZI wordt gesteld. Wij pleiten ervoor de Huizer RWZI te amoveren en te streven naar een regionale RWZI elders die toekomstbestendig is qua techniek en capaciteit. Uitbreiding in het aangrenzende Natura2000-gebied van de Huizer RWZI vinden wij geen optie.

Ook Gooise Meren bereidt een kustvisie voor, en in Blaricum is de kust ook een actueel thema, denk aan een strandtent bij de Stichtse Brug. Wij betreuren het dat Huizen niet samen met haar buurgemeenten optrekt om tot één integrale visie voor de hele Gooimeer kust te komen.

Om de rijke natuur ten westen van de haven meer bekendheid en belevingsmogelijkheden te geven vinden wij een goed idee. Natuur is een belangrijk ‘selling point’ van het Gooi. Het trekt een publiek dat natuurbeleving graag combineert met cultuur en horeca. Dit gegeven vinden wij weinig uitgewerkt in de concept Kustvisie. Wij pleiten ervoor om de recreatieve routes van heuvelrug en randmeerkust meer met elkaar te verbinden en daarbij als gemeente Huizen aan te sluiten bij het Nationaal Park Heuvelrug.

Update november 2019:

Wij kregen de volgende reactie van de gemeente Huizen:

We hebben 32 inspraakreacties ontvangen. Deze reacties hebben wij gebruikt voor het aanvullen en aanscherpen van de definitieve kustvisie. De reacties hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen.

Hier vindt u de nieuwste versie: www.huizen.nl/kustvisie. Speciaal waar het gaat om ontwikkelingen binnen NNN of Natura 2000 gebied zullen wij de daarbij behorende natuurbescherming scherp in de gaten houden.

Op 27 november wordt de Integrale Kustvisie Huizen besproken in de commissie Fysiek Domein en op 12 december in de gemeenteraad. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Lees ook de oorspronkelijke kustvisie van de gemeente Huizen en onze eerste reactie met aanbevelingen en onze brief van 5 juni 2019, met bijlage over fonteinkruid.